c S
Vlada o gospodarskih temah 27.09.2019 08:12 Ljubljana, 26. septembra (STA) - Vlada je na današnji dopisni seji med drugim do konca leta podaljšala uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov in sprejela mnenje o pojasnilih fiskalnega sveta, za katera ga je zaprosilo ustavno sodišče v zvezi z zahtevo poslancev SDS in NSi za oceno ustavnosti proračunskih dokumentov.

Trenutna uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov se izteče 30. septembra, danes vnovič izdana uredba pa bo začela veljati s 1. oktobrom in bo v veljavi do 31. decembra. Trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja določajo sami, za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo pa jih določajo sami na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah. Drugod po državi sta ti ceni regulirani skladno z uredbo. Regulirane cene 95-oktanskega bencina in dizla se določajo v skladu z uredbo na vsakih 14 dni, po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Pri izračunu modelske cene se upošteva tudi biokomponenta.

Vlada je spremenila tudi uredbo o izvajanju evropskih uredb o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet. Uredba se spreminja zaradi zmanjšanja pristojbin, ki jih vplačajo vlagatelji vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev z manjšim tveganjem. Pristojbine se s spremembo uredbe odpravijo, za registracijo tovrstnih pripravkov se plača le upravna taksa.

Vlada je sprejela mnenje o pojasnilih fiskalnega sveta, za katera ga je zaprosilo ustavno sodišče v zvezi z zahtevo poslancev SDS in NSi za oceno ustavnosti proračunskih dokumentov, to je zakona o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019, rebalansa proračuna za 2019 ter odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020. Vlada se z odgovori fiskalnega sveta v pretežnem delu strinja, nekateri odgovori pa po njenem mnenju terjajo dodatna pojasnila oziroma utemeljitve. Tako se ne strinja z opredelitvijo gospodarskega cikla in posledično s tem, katera leta se preveri pri ugotavljanju srednjeročne uravnoteženosti, kar je v svojem mnenju podrobneje opredelila.

Vlada se je kot ustanoviteljica in edina družbenica družbe DRI upravljanje investicij seznanila z letnim poročilom DRI in s konsolidiranim letnim poročilom skupine DRI za lani. Določila je tudi, da se bilančni dobiček za lani v višini 1.395.497 evrov državi izplača v treh zaporednih mesečnih obrokih, v dveh po 465.165,66 evra in enem v višini 465.165,68 evra. Podelitev je še razrešnice poslovodstvu in nadzornemu svetu družbe za delo v 2018.

Vlada je izdala odločbo, s katero se koncesija za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju povodja Soče, podeli družbi Hidrotehnik.

Vlada je sklenila aneks številka 4 h koncesijski pogodbi z družbo Postojnska jama za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem iz leta 2008. S tem se določi nov kratkoročni program rabe naravnih vrednot do konca 2023.

Vlada je soglašala z imenovanjem dosedanje direktorice Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Martine Zupančič za vršilko dolžnosti direktorice v obdobju od 1. oktobra do imenovanja direktorja, vendar pa najdlje za eno leto.