c S
Računsko sodišče znova brez izreka o bilanci stanja proračuna 23.09.2019 09:36 Ljubljana, 23. septembra (STA) - Računsko sodišče je zaradi pomanjkanja revizijskih dokazov tudi letos zavrnilo izrek mnenja o zbirni bilanci stanja državnega proračuna ob koncu lanskega leta. V reviziji ni bilo mogoče pridobiti zadostnih dokazov za potrditev stanj osnovnih sredstev in terjatev za sredstva, ki predstavljajo 30 odstotkov bilančne vsote zbirne bilance stanja.

Zbirna bilanca stanja je sestavni del zaključnega računa proračuna, ki ga pripravlja ministrstvo za finance, ugotovitve računskega sodišča pa so podobne kot lani, saj je to že več let brez izreka o bilanci stanja proračuna.

Izkazanih vrednosti za osnovna sredstva, ki so v zbirni bilanci stanja izkazana v znesku 7,08 milijarde evrov (21,3 odstotka vseh sredstev), ni bilo mogoče potrditi zaradi nepravočasnega aktiviranja investicij v teku, neobstoja dokumentacije o nabavni vrednosti in popravkih vrednosti za starejša osnovna sredstva, napak pri obračunavanju popravkov vrednosti, katerih pravilnih vrednosti zaradi neustreznih evidenc ni mogoče ugotoviti, neurejenih vpisov v zemljiško knjigo in nesprejetih odločitev o ugotovitvah popisnih komisij.

Ministrstva, ki dajejo sredstva v upravljanje, po mnenju računskega sodišča ne zagotavljajo ustreznega nadzora nad evidencami upravljavcev sredstev in s tem tudi ne nad sredstvi, danimi v upravljanje.

Pri pridobivanju podatkov o vrednostih terjatev za sredstva, dana v upravljanje, ki so v zbirni bilanci stanja izkazana v znesku 2,91 milijarde evrov (8,8 odstotka vseh sredstev), pa se ministrstva v pomembnem delu opirajo na podatke upravljavcev teh sredstev, ki pa niso zanesljivi, so še zapisali na računskem sodišču.