c S
Vlada o gospodarskih temah 20.09.2019 07:02 Ljubljana, 19. septembra (STA) - Vlada je na današnj seji sprejela predlog državnih proračunov za leti 2020 in 2021. V obeh je po besedah premierja Marjana Šarca zasledovala cilj, da sta socialno in razvojno naravnana, dogajanje pa bo odvisno od gospodarske rasti.

Po predlogu bodo proračunski odhodki v letu 2020 znašali 10,35 milijarde evrov, kar je 1,9 odstotka več kot letos, medtem ko so prihodki načrtovani v višini 10,82 milijarde evrov oz. 4,5 odstotka višje kot letos. Načrtovani proračunski presežek za leto 2020 tako znaša 467,9 milijona evrov oziroma 0,9 odstotka BDP. Za leto 2021 je ob 11,11 milijarde evrov prihodkov načrtovana poraba v višini 10,46 milijarde evrov, proračunski presežek bo tako znašal 656,6 milijona evrov oz. 1,2 odstotka BDP.

Vlada je sprejela tudi proračunski memorandum za leti 2020 in 2021, predlog zakona o izvrševanju proračunov za leti 2020 in 2021 ter ostale dokumente, ki so obvezni sestavni del proračunskega paketa. V predlogu zakona o izvrševanju proračunov je določena tudi povprečnina za občine, in sicer za leto 2020 v višini 589,11 evra in za leto 2021 v višini 588,30 evra. Med drugim je v njem zapisana tudi višina letnega dodatka za upokojence za leto 2020.

Vlada je sprejela načrt izvajanja finančnih instrumentov za obdobje 2020-2023, ki ga je pripravilo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Skupni znesek za izvajanje tega ukrepa v omenjenem obdobju znaša 15 milijonov evrov. Prav tako je sprejela načrt izvajanja finančnih instrumentov za obdobje 2020-2023, ki ga je pripravilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; ta je vreden 253 milijonov evrov.

Vlada je sklenila, da ne nasprotuje odobritvi kredita Evropske investicijske banke SID banki v skupnem znesku do 100 milijonov evrov. Banka bo sredstva namenila financiranju malih in srednje velikih podjetij ter kategoriji t. i. mid cap podjetij, v katero sodijo podjetja z več kot 250 in manj kot 3000 zaposlenimi.

Vlada je izdala odločbo, s katero se občinam Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem odobri sodelovanje pri ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Geopark Karavanke s sedežem v Železni Kapli v Avstriji.

Vlada se je seznanila s poročilom projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin za obdobje od januarja do junija 2019. V njem je zapisano, da so ključne naloge oz. postopki, vezani na izvajanje drugega sistemskega množičnega vrednotenja, potekale skladno s spremenjeno časovnico, ter da je večina podatkov zagotovljenih in kakovostno ustreznih za izvedbo drugega sistemskega množičnega vrednotenja. Za nadaljevanje izvedbe množičnega vrednotenja pa je treba zagotoviti dodatne kadre ter tudi sredstva, je še zapisal projektni svet.

Vlada je potrdila statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2018. V primerjavi z letoma 2016 in 2017 se je ohranil vrstni red glede na predmet javnega naročanja, saj je bilo lani največ naročil blaga, nato naročil storitev, najmanj pa naročil gradenj. Nadaljeval se je tudi trend povečevanja pogodbene vrednosti pri javnih naročilih, (so)financiranih s sredstvi EU, ki se je začel leta 2017.

Vlada je sprejela poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2018. Panoga je lani k skupni dodani vrednosti prispevala 2,2 odstotka, k skupni zaposlenosti pa 7,2 odstotka. V Sloveniji se s kmetijstvom ukvarja 69.900 kmetijskih gospodarstev, ki obdelujejo 488.400 hektarjev kmetijske zemlje v uporabi.

Vlada je sprejela odgovor v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos direktive glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev v slovenski pravni red. Kot je zapisala, bo Slovenija določbe direktive v pravni red v celoti prenesla z novelo zakona o gospodarskih družbah.

Vlada se je seznanila s poročilom o gibanju in stanju davčnega dolga na dan 31. december 2018. Tega dne je davčni dolg za vse blagajne javnega financiranja znašal 1.204.717.178 evrov, kar je 4,9 odstotka manj kot leto prej. Trend njegovega zniževanja se nadaljuje že pet let, od ustanovitve Finančne uprave RS v letu 2014 se je skupaj znižal za 19,6 odstotka.

Vlada je v vlogi skupščine sprejela sklep o sprejemu letnega poročila družb Borzen in Eles.