c S
Vlada o gospodarskih temah 08.08.2019 07:19 Ljubljana, 07. avgusta (STA) - Vlada je na današnji dopisni seji za direktorico Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Spirit) imenovala Ajdo Cuderman. V načrt razvojnih programov je uvrstila 13 novih projektov.

V veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022 je vlada uvrstila 13 novih projektov, ki obsegajo predvsem ureditev cest in pločnikov, dozidavi dveh vrtcev, ureditev kanalizacije in vodovoda ter ureditev večnamenskih občinskih prostorov. Za financiranje projektov bodo namenili 1,96 milijona evrov, zagotovljenih pa bo tudi 1,55 milijona evrov posojil.

Vlada je spremenila uredbo o izvajanju podukrepa pomoči za zagon dejavnosti za mlade kmete iz programa razvoja podeželja (PRP) za obdobje 2014-2020. Uredba prinaša spremembe pri merilih za ocenjevanje vlog. Ker se obdobje izvajanja programa izteka in ker je zadnji rok za izplačilo sredstev 31. december 2023, se v uredbi ustrezno ureja obveznost vodenja knjigovodstva in ukinja možnost podaljševanja obdobja izvajanja poslovnega načrta. Uredba prav tako določa, da sistem prehaja na izključno elektronsko vlogo.

Vlada je prav tako dopolnila uredbo o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju. Spremembe se nanašajo na podporo za prestrukturiranje vinogradov in v manjši meri na podporo za promocijo vina. Večina predlaganih sprememb je tehnične narave in izhajajo iz ugotovitev revizije v sklopu potrditve skladnosti. Med glavne spremembe spada znižanje vstopnega praga za uveljavljanje podpore za prestrukturiranje vinogradov. Do podpore bodo upravičeni vinogradniki, ki obdelujejo minimalno 0,5 hektarja vinogradov, na območjih, kjer je pridelava zelo razdrobljena, pa ta meja znaša 0,3 hektarja. Z uredbo se spreminja tudi način vlaganja vloge za podporo; z letom 2020 bo vlaganje v elektronski obliki prek spletnih strani agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Na predlog nadzornega sveta Stanovanjskega sklada RS je vlada imenovala revizijsko družbo Valuta za revidiranje izkazov poslovanja in letnega poročila sklada za poslovna leta 2019, 2020 in 2021. Zakon o javnih skladih namreč določa, da mora letno poročilo javnega sklada pregledati pooblaščeni revizor.

Vlada se je danes prav tako seznanila s polletnim poročilom o učinkih izvedenih ukrepov za krepitev stabilnosti bank za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2019 in sprejela poročilo o izvrševanju državnega proračuna v prvem letošnjem polletju.

Sprejela je tudi mnenje o zahtevi za oceno ustavnosti delov zakona o javnih financah (meni, da je neutemeljena) ter mnenje o pobudi Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij in Društva za ohranjanje naravne dediščine za oceno ustavnosti zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave. V slednjem pojasnjuje, zakaj ustavnemu sodišču predlaga, da pobudo za ugotovitev protiustavnosti zavrne.

Vlada je sprejela tudi stališče Slovenije v zvezi s predlogom uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi evropske uredbe, da bi se ustrezno upošteval svetovni sistem zbiranja podatkov o porabi goriva ladij.