c S
Računsko sodišče Občini Šmartno ob Paki za poslovanje v letu 2017 mnenje s pridržkom 05.08.2019 09:49 Ljubljana, 05. avgusta (STA) - Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Šmartno ob Paki v letu 2017 ter ji izreklo mnenje s pridržkom. Ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom že sprejela ustrezne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti, so danes sporočili s sodišča.

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Šmartno ob Paki v letu 2017 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa ter izvrševanje proračuna, prodaje nepremičnega premoženja in oddaje prostorov v najem. Revizija je zajela tudi delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transferje nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter zadolževanje občine.

Na revidiranih področjih je računsko sodišče ugotovilo nepravilnosti, ki so se nanašale na nepopolnost priprave posameznih proračunskih dokumentov. Prav tako je ugotovilo, da je občina najemno pogodbo za poslovni prostor sklenila za nedoločen čas in da ni pripravila izračuna prihrankov, ki je podlaga za izplačilo sredstev za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela.

Poleg tega je računsko sodišče ugotovilo, da je Občina Šmartno ob Paki v revidiranem obdobju tajniku občinske uprave izplačala dodatek za delo preko polnega delovnega časa, čeprav mu ta ni pripadal ter da je društvom dodelila in izplačala sredstva, ne da bi prej izvedla javni razpis.

Na računskem sodišču so tudi pojasnili, da je občina izvajalcu kulturnih projektov dodelila in izplačala sredstva na podlagi neposredne pogodbe. S sklenitvijo dogovora o obročnem plačilu obveznosti se je dolgoročno zadolžila, ne da bi upoštevala postopke zadolževanja občin, ter da se je zadolžila za tekoče odhodke.

Ministrstvu za finance pa občina ni poročala o pravnem poslu, ki po vsebini pomeni zadolžitev občine in ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine ter od javnega podjetja, katerega soustanoviteljica je, ni pridobila podatkov o stanju njegove zadolženosti.