c S
Vlada o gospodarskih temah 01.08.2019 07:26 Ljubljana, 31. julija (STA) - Vlada je na današnji dopisni seji sklenila z mesta državne sekretarke na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s 5. avgustom razrešiti Bredo Božnik. V načrt razvojnih programov pa je uvrstila tri nove projekte.

V načrt razvojnih programov 2019-2020 je uvrstila projekte sanacija pragu Majdičev log, sistem evidenc hidrografije in vodnih zemljišč in tretji gradbeni projekt iz paketa čezmejno urejenih projektov Frisco, ki predstavlja gradbene ukrepe na Dravi in Kolpi.

S sanacijo delno porušenega pragu Majdičev log se vzdržuje projektiran nivo varovanja pred poplavami ter omeji vplive škodljivega delovanja voda in erozijskih procesov na daljšem odseku. S sanacijo delno porušenega objekta se omeji tudi vnos naplavin v akumulacijo hidroelektrarne Mavčiče, zagotovi ustrezno stabilnost gorvodnega pragu ter obrežnih zavarovanj gorvodno in dolvodno, ohranja in uravnava vodne količine reke Save. Z izvedbo nove ribje steze se bo zagotovila prehodnost za žive organizme. Vrednost projekta znaša okoli 358.000 evrov.

Z vzpostavitvijo sistema za upravljanje evidenc hidrografije in vodnih zemljišč pa se bo omogočilo učinkovito in ažurno vodenje evidenc, ki so najpomembnejša sistemska podatkovna podlaga upravljanja z vodami. Celotna vrednost projekta znaša 3,63 milijona evrov.

Tretji gradbeni projekt iz paketa čezmejno usklajenih projektov Frisco medtem predstavlja izvedbo gradbenih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečjih Drave in Kolpe. V projektu kot partnerja nastopata Hrvatske vode iz Hrvaške kot vodilni partner in Direkcija RS za vode iz Slovenije kot projektni partner. Celotna investicijska vrednost gradbenih del je ocenjena na 3,05 milijona evrov, aktivnosti Slovenije so ovrednotene v višini 1,71 milijona evrov, od tega je 1,45 milijona evrov evropskih sredstev.

Poleg tega je vlada v načrtu razvojnih programov 2019-2020 spremenila izhodiščne vrednosti projektov za protipoplavne ukrepe na območju Gorenja vas-Poljane in sanaciji pregrade Vogršček. Na podlagi izdelane in potrjene predinvesticijske zasnove ter investicijskega programa znaša nova ocenjena investicijska vrednost po tekočih cenah 4,33 milijona evrov, potem ko je bila prej 3,30 milijona evrov. Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti je po novem ocenjena na izhodiščno vrednost 10,79 milijona evrov.

Vlada je tudi potrdila sklenitev tretjega aneksa z družbo SŽ-Potniški promet k pogodbi o izvajanju obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu za obdobje od 2017 do 2031. V skladu s pogodbo se parametri za posamezno leto, ki se spreminjajo na letni ravni, dogovorijo z aneksom za proračunsko obdobje, ki je sestavni del te pogodbe. Za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2019 sredstva v ta namen skupaj znesejo 50 milijonov evrov z DDV in so načrtovana v državnem proračunu.

Vlada je Direkcijo RS za vode določila za upravljavca nepremičnin oz. zemljišč v državni lasti na območju Železnikov. Zemljišča predstavljajo priobalno oz. vodno zemljišče Selške Sore. Država s pomočjo Kohezijskega sklada tam namreč izvaja projekt protipoplavne ureditve porečja Selške Sore, zato je smiselno, da je upravljalec teh zemljišč direkcija.

Vlada je za člane Sveta za kmetijstvo in podeželje imenovala Cvetka Zupančiča (KGZS), Franca Režonjo (KGZS-Zavod Murska Sobota), Petra Vriska (Zadružna zveza Slovenije), Boštjana Noča (Čebelarska zveza Slovenije), Tatjano Zagorc (Gospodarska zbornica Slovenije), Marjana Vindiša (Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije), Antona Medveda (Sindikat kmetov Slovenije), Emila Erjavca (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani), Branka Krambergerja (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru), Andreja Simončiča (Kmetijski inštitut Slovenije), Toneta Hrovata (Grm Novo mesto), Doris Letino (Zveza slovenske podeželske mladine) in Ireno Ule (Zveza kmetic Slovenije).