c S
Vlada odobrila sredstva za nekatere investicije v šolstvu 26.07.2019 11:38 Ljubljana, 26. julija (STA) - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo za projekt dozidave Centra zdravega načina življenja Srednje zdravstvene šole Ljubljana prispevalo milijon evrov, za prenovo kuhinje Dijaškega doma Bežigrad 201.749 evrov, za prenovo prostorov učnih delavnic Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana pa 350.000 evrov.

Vlada je namreč na četrtkovi dopisni seji projekt dozidave Centra zdravega načina življenja uvrstila v načrt razvojnih programov 2019-2022, ostala dva projekta pa v načrt razvojnih programov za letošnje leto.

Srednja zdravstvena šola Ljubljana bo prizidek k obstoječi stavbi gradila zaradi izvajanja novih programov podologije ter zaščite in reševanje. Glede na število dijakov pa šola potrebuje tudi dodatno vadbeno površino za športno vzgojo, zato bodo tja umestili še športno večnamensko dvorano z vadbeno površino. Ker je bila kot najbolj optimalna in smotrna prepoznana lokacija na mestu obstoječega parkirišča ob šoli, bodo zagotovili tudi nadomestno parkirišče z izgradnjo parkirne garaže pod nivojem terena oz. v kletni etaži stavbe.

Center je načrtovan kot lesena gradnja, šola pa bo kandidirala tudi na javni poziv Eko sklada za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena.

Izvedba investicije, ki se je lani začela z izdelavo idejne zasnove, je predvidena v letošnjem in prihodnjem letu. Vrednost del je ocenjena na 2.899.722 evrov z DDV. Od tega bo milijon evrov zagotovilo ministrstvo za izobraževanje, preostala sredstva v višini 1.899.722 evrov pa Srednja zdravstvena šola Ljubljana, ki bo 424.400 evrov pridobila s prijavo na javni poziv Eko sklada.

Povečanje odhodkov iz državnega proračuna ni predvideno, saj gre za prerazporeditev sredstev v okviru finančnega načrta ministrstva za izobraževanje za leti 2019 in 2020, so zapisali v sporočilu po seji vlade.

V Dijaškem domu Bežigrad je predvidena celovita prenova kuhinje z zamenjavo opreme kuhinje in jedilnice. Kuhinja s pomožnimi prostori se nahaja v pritličju v vzhodnem traktu objekta. S prenovo v vrednosti 358.187 evrov pa želijo izboljšati pogoje za prehranjevanje otrok in mladostnikov v zavodu, saj je obstoječa kuhinja s spremljajočimi prostori, z vsemi električnimi in strojnimi inštalacijami ter tehnološko opremo, povsem dotrajana. Projekt naj bi v celoti končali do konca letošnjega leta, ministrstvo za izobraževanje pa bo zanj prispevalo 201.749 evrov.

Prenavljali bodo tudi prostore učnih delavnic Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana, s čimer bo šola pridobila ustrezne učne prostore za pouk strokovnoteoretičnih predmetov v umetniški gimnaziji - smer sodobni ples, za gledališke in filmske strokovne predmete in za sodobni ples v programu predšolske vzgoje.

S prenovo notranjih prostorov bo šola dobila novo gledališko dvorano, dve gledališki učilnici, tri plesne dvorane, glasbeno učilnico in dve klasični učilnici ter filmski studio. Prav tako bodo v obstoječih prostorih uredili sanitarije, garderobe, kabinete za profesorje, tehnične prostore za hišno tehniko in servisne prostore, v prvem nadstropju pa je predviden tudi osrednji večnamenski prostor za druženje in sprostitev. Predvidena vrednost investicije je 1.245.559 evrov, od tega bo ministrstvo za izobraževanje prispevalo 350.000.

Sicer pa je vlada na četrtkovi seji tudi soglašala s predlogom upravnega odbora Inštituta za ekonomska raziskovanja, da se presežek prihodkov nad odhodki za lani v znesku 99.563 evrov nameni za investicijsko vzdrževanje. Na inštitutu načrtujejo prenovo avle z dvema pisarnama v prostorih inštituta na Kardeljevi ploščadi 17 ter prenovo kletnih prostorov s knjižnico in arhivom. Celotna vrednost del je ocenjena na 167.000 evrov, dokončen znesek pa bo znan po pridobitvi najugodnejšega ponudnika.