c S
Vlada o gospodarskih temah 26.07.2019 07:14 Ljubljana, 25. julija (STA) - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela poročilo družbe 2TDK in DUTB za lani. Novelirala je uredbo o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po vetrolomu, po kateri bo za sanacijo po novem na voljo 3,9 milijona evrov, z njo pa se bo lahko saniralo tudi gozdove po vetrolomu konec lanskega oktobra.

Vlada se je v vlogi skupščine družbe 2TDK seznanila s poročilom za lani. Bilančno izgubo v višini okoli 600.000 evrov, ki je bila po navedbah vlade pričakovana, saj v času vzpostavljanja družba ne ustvarja lastnih prihodkov, bo družba pokrila z dobičkom, ustvarjenim v prihodnjih letih.

Vlada je sprejela tudi revidirano letno poročilo DUTB lani. Čisti dobiček je v letu 2018 dosegel 57,7 milijona evrov, bilančni pa 95,7 milijona evrov. Po sklepu vlade kot skupščine družbe bo ta ostal nerazporejen.

Vlada je novelirala uredbo o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz programa razvoja podeželja 2014-2020. Vrednost razpoložljivih sredstev je nekoliko dvignila in ta po novem znaša 3,9 milijona evrov. S tem bo poleg sanacije vetroloma sredi predlanskega decembra mogoča tudi sanacija gozdov, ki jih je poškodoval vetrolom konec lanskega oktobra.

Za pooblaščenega revizorja za revizijo računovodskih izkazov Holdinga Kobilarna Lipica za poslovna leta 2018, 2019 in 2020 je vlada imenovala revizijsko družbo Resni. K oddaji ponudbe je Holding povabil šest revizijskih družb, štiri so ponudbe oddale. Nadzorni svet Holdinga je vladi predlagal, naj izbere družbo Resni, ki je podala cenovno najugodnejšo ponudbo.

Ministrstvu za finance je vlada dala soglasje, da lahko letos prevzema in plačuje obveznosti preko načrtovanih pravic porabe na namenski postavki za financiranje demografskega sklada, in sicer do višine 11 milijonov evrov. Država je letos prejela kupnino od prodaje 10-odstotnega deleža v NLB v višini 109 milijonov evrov in delnice, ki jih je imela od Gorenjske banke v višini skoraj 358.000 evrov.

Vlada je razporedila sredstva splošne proračunske rezervacije in med drugim prerazporedila pravice porabe za financiranje izkoreninjanja bolezni modrikastega jezika. Najučinkovitejši oziroma edini ukrep za izkoreninjenje bolezni je cepljenje dovzetnih živali, v Sloveniji so to predvsem goveda, ovce in koze. Cepljenje se je v državi začelo leta 2017, pomembna ukrepa sta še vzorčenje in preiskave.

Vlada je zvišala penale za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za letos, in sicer z lanskih 105,62 evra na 107,31 evra. Te penale plača upravljalec naprav ali operator zrakoplovov, ki je vključen v sistem trgovanja z emisijskimi kuponi, če do konca aprila tekočega leta ne izpolni svoje obveznosti oz. če je naprava z izpusti presegla količino emisijskih kuponov, predanih v register EU.