c S
Objavljen poziv za arbitre v postopkih skupnega dogovarjanja v čezmejnih davčnih sporih 24.07.2019 09:42 Ljubljana, 24. julija (STA) - Ministrstvo za finance je objavilo javni poziv za izbiro uglednih neodvisnih oseb, ki se bodo uvrstile na seznam oseb za delovanje v svetovalni komisiji v posameznih postopkih skupnega dogovarjanja v čezmejnih davčnih sporih. Seznam bo vzpostavila, vodila in objavila Evropska komisija, so danes sporočili z ministrstva.

Z zadnjo novelo zakona o davčnem postopku je bila namreč v slovenski pravni red prenesena evropska direktiva o mehanizmih za reševanje davčnih sporov v Evropski uniji.

Namen direktive je po navedbah ministrstva za finance povečanje učinkovitosti postopka skupnega dogovarjanja v čezmejnih davčnih sporih, do katerih prihaja zaradi različne razlage in uporabe dvostranskih ali večstranskih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja. Za ta namen bo Evropska komisija na podlagi priglasitve držav članic vzpostavila seznam uglednih neodvisnih oseb, ki bodo kot arbitri sodelovale v omenjenih postopkih.

Primarno morajo biti kandidati strokovnjaki s področja davčnega prava, imeti morajo najmanj deset let izkušenj na tem področju in ustrezno znanje angleškega jezika. V poštev pridejo kandidati, ki v zadnjih treh letih niso bili zaposleni pri davčnem organu ali se v tem obdobju niso ukvarjali z davčnim svetovanjem. Rok za prijavo na javni poziv se izteče konec avgusta.

Ugledna neodvisna oseba bo, v primeru da bo v konkretnem primeru izbrana s seznama, delovala v postopku skupnega dogovarjanja v čezmejnem davčnem sporu kot arbiter, če državi pogodbenici v dveh letih od začetka postopka ne bosta mogli doseči skupnega dogovora. Svetovalno komisijo bodo poleg dveh uglednih neodvisnih oseb iz obeh držav članic sestavljali še predsednik komisije, ki ga s seznama izvolijo imenovani člani, in po en predstavnik pristojnega organa iz vsake države, v slovenskem primeru predstavnik ministrstva za finance.

Odločitev svetovalne komisije bo za državi članici zavezujoča, če pristojna organa obeh držav v šestih mesecih od prejema mnenja svetovalne komisije ne bosta sklenila drugačnega dogovora.

Postopek skupnega dogovarjanja je mednarodni postopek za zagotavljanje enotnega izvajanja omenjenih mednarodnih pogodb, ki ga lahko pod določenimi pogoji sproži davčni zavezanec, kadar meni, da so ali bodo odločitve oziroma dejanja davčnega organa ali davčnega organa druge države povzročile obdavčenje, ki ni v skladu z mednarodno pogodbo.

Pri podjetjih gre najpogosteje za spore, povezane s transfernimi cenami, obstojem stalne poslovne enote, pripisom dobička stalni poslovni enoti, opredelitvijo dohodka kot poslovnega dobička in podobno. V primeru fizičnih oseb gre običajno za primere, vezane na dvojno rezidentstvo, neprimerno uporabo davčnega odtegljaja od dividend, obresti in licenčnin ter avtorskih honorarjev, pa tudi obdavčenje dohodka iz zaposlitve in pokojnin.

Po metodologiji Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) ima Slovenija na podlagi statistike, ki jo pripravlja za leto 2018, v obravnavi 26 zahtevkov za postopek skupnega dogovora.