c S
Zaradi spremembe gradbene zakonodaje manj prijav v podporno shemo proizvodnje energije 24.07.2019 07:52 Ljubljana, 24. julija (STA) - Število prijavljenih projektov na razpisu za proizvodne naprave obnovljivih virov energije in soproizvodnjo toplote in električne energije za vstop v podporno shemo je upadlo zaradi spremenjene gradbene zakonodaje, ugotavlja Agencija za energijo. Po novem je ob prijavi projektov namreč treba priložiti veljavno gradbeno dovoljenje.

Agencija je lani objavila dva javna poziva investitorjem k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnjo toplote in električne energije za vstop v podporno shemo, od katerih je bil eden zaključen v letu 2018, drugi pa v začetku letošnjega.

Na februarja lani objavljen poziv so investitorji prijavili 233 projektov; od tega je bilo prijavljenih 215 projektov za nove proizvodne naprave, 18 za obnovo obstoječih proizvodnih naprav in en projekt za pretežno novo proizvodno napravo.

Na naslednji javni poziv, ki je bil objavljen decembra lani, pa je, predvsem zaradi zahteve po predložitvi gradbenega dovoljenja, prispelo le 132 prijav, od tega 118 za nove in 14 projektov za obnovljene proizvodne naprave, samo ena prijava pa za proizvodno napravo, ki izkorišča energijo vetra. Te sicer prevladujejo v vseh preostalih javnih razpisih, tako med prijavljenimi kot tudi izbranimi projekti.

Doslej izpeljani pozivi po ocenah agencije sicer kažejo, da je ob obstoječih spodbudah podporne sheme med potencialnimi investitorji še vedno velik interes za gradnjo proizvodnih naprav. Izbrani projekti v okviru zaključenih javnih pozivov nakazujejo spodbuden nadaljnji razvoj proizvodnje električne energije iz tovrstnih naprav. "Precej zaskrbljujoče pa je dejstvo, da je med izbranimi projekti veliko proizvodnih naprav, ki izkoriščajo energijo vetra, katerih umestitev v prostor bo terjala precej napora," so dodali.

Po mnenju agencije, ki je analizo prijav objavila v poročilu o stanju na področju energetike za leto 2018, je shema državne pomoči za spodbujanje spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in v soproizvodnji električne energije in toplote z visokim izkoristkom eden pomembnejših ukrepov politike Slovenije pri razvoju uporabe obnovljivih virov energije.

Podporna shema se v Sloveniji izvaja od leta 2009 in sicer kot obratovalna podpora za tekoče poslovanje, kjer proizvajalci sami prodajo električno energijo na trgu, kot državna pomoč pa jim je izplačana razlika med opredeljenim stroškom proizvodnje, ki vključuje tudi normalen donos, in referenčno tržno ceno električne energije ali kot zagotovljen odkup električne energije po vnaprej določeni fiksni ceni.

Za naprave na obnovljive vire energije je podporo mogoče zagotoviti za največ 15 let, za soproizvodne enote pa za največ 10 let.

Agencija je nov razpis za vstop v podporno shemo objavila prejšnji mesec, prijave pa sprejemajo do 30. avgusta. Skupna višina razpoložljivih sredstev je 10 milijonov evrov, ki bodo namenjena investitorjem za zagotavljanje podpor za elektriko.