c S
Vlada o gospodarskih temah 19.07.2019 07:07 Ljubljana, 18. julija (STA) - Vlada je med drugim znižala obseg letošnjih sredstev za programe aktivne politike zaposlovanja. Sprejela je tudi program odprave posledic škode v gospodarstvu po lanskih neurjih in podelila koncesijo za novo kabinsko žičnico na vrh Vitranca v Kranjski Gori.

Vlada je spremenila načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2019, ki znižuje sredstva za to področje za 18,9 milijona evrov na 72,5 milijona evrov. Izteka se namreč eden od programov, prav tako so sredstva znižali tudi zaradi sprememb na trgu dela, saj je brezposelnost nižja.

Sprejela je program odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah v juniju, juliju in oktobru 2018 in bo za izvedbo programa namenila sredstva v višini 1,37 milijona evrov, ki jih bo zagotovila iz proračunske rezerve za letos. Na podlagi tega bo lahko vlada gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom, posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost, zavodom in zadrugam dodelila pomoč za škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka. Vlada je sicer že pred dvema tednoma sprejela program odprave neposredne škode na stvareh zaradi lanskih neurij, za kar bo skupaj v naslednjih letih namenjenih 31,5 milijona evrov.

Vlada je podelila koncesijo za postavitev krožne kabinske žičnice Vitranc 2 v Kranjski Gori, za katero je zaprosila družba RTC Žičnice Kranjska Gora. Koncesija je podeljena za dobo 40 let od dneva podpisa koncesijske pogodbe, nova kabinska žičnica pa bo pomembna pridobitev za eno najpomembnejših slovenskih zimskih in poletnih turističnih središč.

Sprejela je sklep, s katerim je v načrt razvojnih programov za obdobje 2019 - 2022 uvrstila nov projekt, to je komunalno opremljanje industrijske cone Lik III v Kočevju. Občini Kočevje bo tako država zagotovila sredstva za sofinanciranje investicije v vrednosti do nekaj manj kot 1,5 milijona evrov, ki so zagotovljena v veljavnem proračunu na postavki sofinanciranje investicijskih projektov občin. Sredstva bodo izplačana letos. Vlada računa, da bo projekt prispeval k hitrejšemu razvoju gospodarstva občine in omogočil ustvarjanje novih delovnih mest ter ohranjanje obstoječih.

Vlada se je kot skupščina Slovenskega državnega holdinga (SDH) seznanila z revidiranim letnim poročilom upravljavca državnih naložb za lani. Sklenila je, da kot skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018. SDH je lani ustvaril 44,9 milijona evrov dobička pred davki in 43,1 milijona evrov čistega dobička. SDH je iz udeležbe v dobičku v družbah, v katerih ima sam lastniške deleže, lani za poslovno leto 2017 prejel dividende v višini 40,4 milijona evrov.

Kot skupščina družbe Slovenski državni gozdovi se je seznanila z lanskim poslovanjem in odločila, da predčasno odpokliče nadzornike Andrejo Košir, Valerijo Štiblar in Andreja Janšo. Seznanila se je tudi z odstopom nadzornika Pavla Brgleza. Za nove nadzornike je za štiriletni mandat imenovala Sama Mihelina, Andreja Rihterja, Dragico Kozlan Vrkič in Miroslava Ribiča.

Vlada je kot ustanoviteljica in edina družbenica družbe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja za elektriko SODO v vlogi skupščine sprejela letno poročilo SODO in odločila, da se bilančni dobiček družbe za lani v višini 995.620 evrov razporedi tako, da se dobiček v višini 895.620 evrov nameni za povečanje osnovnega kapitala družbe, preostanek dobička v višini 100.000 evrov pa za izplačilo udeležbe na dobičku državi. Osnovni kapital družbe, ki znaša 9.209.983 evrov, po povečanju dosega 10.105.603 evrov.

Vlada je izdala uredbo o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo, ki jo mora vsako leto pripraviti Agencija za energijo. Z nedavno sprejeto novelo zakona je treba izdati nove podzakonske predpise, pri čemer se spremembe besedila členov nanašajo predvsem na spremembo pravil, ki bodo omogočile bolj kakovostno napovedovanje referenčnih cen predmetnih energentov.

Izdala je uredbo o metodologiji za izračun stroškov cestninskih cest, ki jo je pred tem že potrdila Evropska komisija. Stroški cestninskih cest so osnova za izračun najvišje ravni cestnine za cestninske razrede vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg.

Izdala je tudi uredbo o izvajanju uredbe EU o prospektu, objavljenem ob prvi ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu. Izvajanje evropske uredbe se bo sicer uredilo z novelo zakona o trgu finančnih instrumentov, katere predlog je od konca junija v zakonodajnem postopku, vendar se ob upoštevanju vseh okoliščin novela ne bo začela uporabljati do začetka uporabe uredbe EU to nedeljo. Zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja enotnega trga kapitala v vmesnem obdobju je vlada zato sprejela posebno uredbo.

Poleg tega je izdala uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav. Ta nadomešča uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav, saj so iz nje z uredbo o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev od aprila lani dalje izvzete srednje kurilne naprave, medtem ko se uredba še vedno uporablja za male kurilne naprave. Pomembna je prehodna določba, ki določa emisijske mejne vrednosti za kurilne naprave na trdna goriva, ki so bile dane na trg v obdobju od 1. januarja 2012 do začetka veljavnosti nove uredbe, okoljski inšpekciji pa omogoča, da zaključi postopke glede spornih kurilnih naprav. To so tiste, ki so bile dane na trg po 1. januarja 2016, a niso dosegale strožjih mejnih vrednosti emisij, ki so se začele uporabljati s tistim letom. Uporaba teh naprav bo po novem dopustna, če emisije ne presegajo mejnih vrednosti, ki so bile veljavne na 31. december 2015.

Izdala je tudi spremenjeno uredbo o podatkih registra nepremičnin. Ker se je s spremembami zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin rok za izvedbo novega množičnega vrednotenja zamaknil z 31. julija letos na 31. marec prihodnje leto, je treba podatke registra nepremičnin, ki se uporabljajo le po obstoječem sistemu vrednotenja, ohraniti do takrat.

Vlada je izdala še spremenjeno uredbo o podatkih v evidenci vrednotenja. Z zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin je bila za potrebe množičnega vrednotenja nepremičnin določena vzpostavitev nove evidence vrednotenja kot posebne namenske evidence. V njej se bodo shranjevali podatki, ki se uporabljajo pri izračunu posplošene vrednosti vseh nepremičnin v Sloveniji. Ker se je s spremembami zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin rok za pripis novih posplošenih vrednosti nepremičninam zamaknil na 1. april 2020, je z novim datumom treba uskladiti tudi začetek uporabe nekaterih določb te uredbe.

Izdala je tudi spremenjeno uredbo o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020. Uredba je med drugim namenjena združevanju primarnih proizvajalcev in novoustanovljenim organizacijam ali skupinam omogoča prejem podpore za lažje začetno delovanje.

Vlada je izdala odlok o ustanovitvi sveta za kmetijstvo in podeželje. Od zadnjega imenovanja članov sveta so namreč minila štiri leta, zato se morajo člani spet imenovati. Svet je posvetovalno telo ministrice, katerega naloga je oblikovanje skupnih mnenj o pomembnejših odločitvah na področju kmetijstva in podeželja.

Vlada je sprejela sklep, s katerim družbi Cargomind špedicije ne dovoli, da uporabi ime Slovenija v nameravani spremenjeni firmi družbe. Vlada je ugotovila, da ima družba v avstrijski lasti v Sloveniji manj kot enoodstotni tržni delež, dosedanje delovanje družbe in gibanje števila zaposlenih pa ne izkazuje usmerjenosti družbe k razvoju in rasti, zaradi česar ne predstavlja večjega pomena za Slovenijo. Ni izkazana niti družbena odgovornost družbe.

Vlada se je seznanila z vmesnim poročilom medresorske delovne skupine za prenovo sistemske ureditve področja rokodelstva z izhodišči za prenovo ureditve področja rokodelstva. Ta je podrobneje obravnavala ureditev na področju definicij rokodelstva in nabora rokodelskih dejavnosti, statusa na področju kulture, usposabljanja in prenosa znanja, davčne in delovnopravne zakonodaje. Skupina meni, da regulacija vstopnih pogojev za opravljanje rokodelske dejavnosti ne bi prinesla pozitivnih učinkov, pač pa je treba z ustreznimi spodbudami rokodelce spodbuditi, da bodo videli perspektivo v opravljanju rokodelski dejavnosti, da bodo pristopali k mojstrskim izpitom in k certificiranju svojih izdelkov. Delovna skupina bo z delom zaključila do konca leta.

Seznanila se je tudi s poročilom Agencije za energijo o stanju energetike v Sloveniji.

Seznanila se je še s poročilom preveritvene misije OSART o pregledu obratovalne varnosti v Nuklearni elektrarni Krško (Nek), izvedene med 15. in 19. oktobrom lani. Ta je ugotovila, da izvedeni ukrepi ter ukrepi v izvajanju popolnoma zadovoljujejo priporočila in predloge prvotne misije OSART. Do danes je izvedenih 74 od 75 ukrepov, zadnji še nedokončani ukrep bo zaključen do konca septembra.

Vlada je za direktorico Javnega sklada RS za podjetništvo (Slovenskega podjetniškega sklada) za nov štiriletni mandat imenovala Majo Tomanič Vidovič. Ta sklad vodi od leta 2007.

Damjana Horvata je imenovala za vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za letalski in pomorski promet v ministrstvu za infrastrukturo, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev.

Mitjo Bobnarja je za petletni mandat imenovala na položaj generalnega direktorja v direktoratu za trg dela in zaposlovanje v ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.