c S
Gospodarsko ministrstvo neuspešno pri razpisu za razvojne centre slovenskega gospodarstva 18.07.2019 10:19 Ljubljana, 18. julija (STA) - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pri pripravi in izvedbi javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za razvojne centre slovenskega gospodarstva ter pri nadzoru nad dodeljenimi sredstvi ni bilo uspešno, je v reviziji ocenilo računsko sodišče.

Kot so danes sporočili z računskega sodišča, se je revizija nanašala na obdobje od 1. januarja 2010 do 30. junija 2018.

Ministrstvo po oceni revizorjev razpisne dokumentacije ni pripravilo na način, ki bi prijaviteljem omogočal uspešno oddajo prijave na razpis, pogoji za kandidiranje na razpisu pa niso bili v celoti jasni in preverljivi, saj iz njih ni nedvoumno izhajalo, katere zahteve mora prijavitelj izpolnjevati, če želi kandidirati na razpisu.

Več meril v javnem razpisu ni bilo preverljivih oz. merljivih, ker so se nanašala na dosežke v prihodnjih štirih letih po ocenjevanju, zato jih ministrstvo pri ocenjevanju ni moglo preveriti oz. izmeriti.

Pogojev in meril v javnem razpisu ni mogoče povezati s cilji razpisa, ker v njem niso bili določeni ne splošni ne posebni cilji ter njihove ciljne vrednosti, namen in predmet razpisa pa sta bila določena presplošno, da bi bilo na njuni podlagi mogoče razbrati specifične cilje razpisa.

Ministrstvo v postopku obravnave in ocenjevanja vlog ni ravnalo skladno s pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna ter besedilom javnega razpisa in razpisne dokumentacije, ocenjevanje vlog namreč ni bilo skladno z razpisno dokumentacijo.

Ministrstvo po ugotovitvah računskega sodišča pred izplačili zahtevkov za izplačilo v več primerih ni ugotovilo neupravičenih stroškov upravičencev, čeprav so bila sredstva nenamensko porabljena, v enem primeru pa ministrstvo kljub opravljenemu nadzoru na terenu pri upravičencu ni ugotovilo neustrezne uporabe opreme.

Zaradi nedoseganja ciljev iz pogodbe ob zaključku operacije ministrstvo od upravičencev v nobenem primeru ni zahtevalo vračila sredstev in tudi ni uveljavljalo drugih sankcij, čeprav so pogodbena določila to omogočala.

Glede ohranjenosti operacije v regiji v petletnem obdobju po njenem zaključku pa ministrstvo v razpisno dokumentacijo in v sklenjene pogodbe z upravičenci ni vključilo ustreznih določil in si s tem ni ustvarilo ustrezne podlage, da bi bilo lahko v primeru neohranjenosti operacije v regiji po njenem zaključku uspešno pri izterjavi sredstev od upravičencev.

Računsko sodišče je ministrstvu podalo priporočila za izboljšanje priprave in izvedbe javnih razpisov ter nadzora nad dodeljenimi sredstvi.