c S
Občini Dobrepolje in Dolenjske Toplice pripravili zadovoljivi odzivni poročili 12.07.2019 19:53 Ljubljana, 12. julija (STA) - Računsko sodišče, ki je pri reviziji poslovanja v letu 2016 Občini Dobrepolje izreklo negativno mnenje, Občini Dolenjske Toplice pa mnenje s pridržkom, je njuni odzivni poročili ocenilo kot zadovoljivi. Sodišče je obema med drugim naložilo popravljalne ukrepe, ki so se nanašali na proračun.

Pri Občini Dobrepolje so v reviziji med drugim ugotovili nepravilnosti, ki so se nanašale na pomanjkljivo pripravo posameznih proračunskih dokumentov in prepozno poročanje o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2016. Vendar je občina kot popravljalni ukrep pripravila opis poslovnih procesov priprave proračuna, zaključnega računa proračuna in polletnega poročila, ki opredeljuje osnovne aktivnosti procesov in odgovornost za njihovo izvedbo, so zapisali na sodišču.

Občina je letos tudi začela uporabljati nov računalniški program, s katerim zagotavlja nadzor pri spremljanju prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri javnih naročilih, kjer ni izvedla predpisanih postopkov ali celo sploh ni izvedla postopka oddaje javnega naročila, je pripravila opis poslovnega procesa javnega naročanja, ki opredeljuje osnovne aktivnosti procesa in odgovornost za njihovo izvedbo.

Zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti pri pripravi razpisne dokumentacije na področju dodeljevanja tekočih transferjev nepridobitnim organizacijam in ustanovam pa je pripravila opis poslovnega procesa dodeljevanja tekočih transferov tem organizacijam.

Občina Dolenjske Toplice, ki je morala v odzivnem poročilu izkazati pripravo mesečnega načrta za izvrševanje proračuna za naslednji mesec po izdaji revizijskega poročila, je mesečni načrt za april predložila.

Medtem ko tamkajšnji župan po ugotovitvi iz revizije ni določil obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti, pa je bil sklep o obsegu izdatkov za obdobje od aprila do junija letos sprejet.