c S
DZ sprejel spremembe zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 12.07.2019 15:02 DZ je soglasno sprejel spremembe zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki pri reševanju vlog za državne štipendije črta pravilo glede fiktivnega izračuna in tako poenostavlja postopek.

Spremembe ukinjajo fiktivni izračun pravice, ki ga zakon določa kot sankcijo v primeru, ko družina ne uveljavi določenih pravic iz javnih sredstev v predpisanem vrstnem redu. Družina mora namreč najprej uveljaviti otroški dodatek, nato denarno socialno pomoč in varstveni dodatek in šele na koncu otrok uveljavi državno štipendijo.

Če družina navedenih pravic ne uveljavi po predpisanem vrstnem redu, mora center za socialno delo izvesti fiktivni izračun pravice, da ugotovi, ali bi bila družina do pravice upravičena. Če bi bila upravičena, šteje to fiktivno pravico kot dohodek, ki naj bi ga družina prejemala.

S črtanjem fiktivnega izračuna pravice bodo dijaki in študentje pridobili pravico do državne štipendije, ki jim pripada glede na dejanski materialni položaj.

Postopek bo tudi enostavnejši. Izračuna fiktivne denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka pri ugotavljanju upravičenosti do državne štipendije namreč ni bilo mogoče avtomatizirati.

Sprememba bo državni proračun dodatno obremenila za 300.000 evrov v letošnjem letu in za približno 1,2 milijona evrov v letu 2020.

DZ je z 51 glasovi za in nobenim proti sprejel tudi novelo zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev. Treba ga je bilo sprejeti, da se zakon uskladi z evropsko direktivo. Zaradi te neskladnosti je Slovenija prejela že dva uradna opomina.

Novela med drugim poenostavlja dostop do opravljanja reguliranega poklica v primeru izdaje evropske poklicne izkaznice za namen trajnega opravljanja poklica. Omeji se lahko samo, če so v državi članici gostiteljici že pred uvedbo evropske poklicne izkaznice za posamezni poklic veljale zahteve za registracijo ali drugi nadzorni postopki. Zdaj veljavni zakon pa določa, da pridobitev izkaznice ne nadomesti predhodne registracije oziroma dovoljenja, kadar je taka registracija ali izdaja dovoljenja predvidena z zakonom ali drugim predpisom.

Novela naj bi tudi zagotovila ugodnejši položaj stranke, ker se spreminja razlog za podaljšanje roka za avtomatično izdajo evropske poklicne izkaznice. Omeji se na dva ključna, ki sta javno zdravje in varnost prejemnikov storitev. Zdaj veljavna zakonodaja dopušča kot razlog za podaljšanje roka samo zahtevnost postopka.

Ljubljana, 12. julija (STA)
Foto: STA