c S
Vlada o gospodarskih temah 11.07.2019 13:45 Ljubljana, 11. julija (STA) - Vlada je danes med drugim sprejela poročili o izvedbi programov pomoči države pri odpravljanju posledic suše ter pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v letu 2017. Seznanila se je tudi z letnima poročiloma o delu komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu za leti 2017 in 2018 ter sprejela poročilo o jedrski varnosti za lani.

Vlada je sprejela poročilo o izvedbi programa odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2017, za katerega je iz proračunske rezerve za leto 2018 zagotovila okoli sedem milijonov evrov državne pomoči. Pomoč so prejela 11.104 podjetja, med katerimi so bila z izjemo dveh mala in srednje velika podjetja.

Sprejela je tudi poročilo o izvedbi programa odprave posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v letu 2017, za katerega je iz proračunske rezerve za leto 2018 zagotovila sedem milijonov evrov državne pomoči. Sredstva so odobrili 1296 upravičencem, med katerimi je bilo 1293 malih in srednje velikih podjetij, ki so dobila 5,65 milijona evrov pomoči, ter tri velika podjetja, ki so prejela okoli 118.000 evrov.

Vlada se je seznanila z letnima poročiloma o delu komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu za leti 2017 in 2018. Komisija je v letu 2017 med drugim potrdila dopolnitve programa odprave posledic pozebe in snega v sadjarstvu in vinogradništvu, oceno škod zaradi pozebe in snega od 25. do 30. aprila 2016 ter izpad dohodka zaradi pozebe in snega v obdobju od 25. do 30. aprila 2016. V letu 2018 pa je med drugim potrdila program odprave posledic pozebe in snega v sadjarstvu in vinogradništvu, program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše v letu 2017, izpad dohodka zaradi pozebe med 21. in 22. aprilom 2017, spremembe programa odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše v letu 2017 ter izpad dohodka zaradi posledic suše v kmetijstvu leta 2017.

Vlada je sprejela poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Sloveniji leta 2018 in ga bo poslala DZ. Leto 2018 je na področju jedrske varnosti in varstva pred ionizirajočimi sevanji minilo brez pretresov. Nuklearna elektrarna Krško (Nek) je obratovala brez večjih težav, z le eno ročno postopno zaustavitvijo zaradi manjših težav na sistemu nadzora glavnega transformatorja, kar so ustrezno rešili. Spomladi so opravili redni remont, med katerim so izvedli nekaj pomembnih izboljšav. Nadaljevala se je tudi gradnja utrjene varnostne zgradbe 2 in projektiranje suhega skladišča izrabljenega goriva, med drugim ugotavlja poročilo.

Vlada se je seznanila z informacijo o pripravah na oblikovanje programov evropskega teritorialnega sodelovanja v okviru evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027.

Vlada je Roberta Režonjo imenovala za generalnega direktorja direktorata za gozdarstvo in lovstvo, in sicer za obdobje od 1. avgusta 2019 do 31. julija 2024 z možnostjo ponovnega imenovanja. Režonja je bil do imenovanja vršilec dolžnosti generalnega direktorja tega direktorata.

Vlada je za nov mandat za članico strokovnega sveta za splošno področje Slovenskega inštituta za standardizacijo kot predstavnico ustanovitelja imenovala Ireno Možek Grgurevič.

Vlada je v svet Zavoda RS za zaposlovanje kot predstavnike ustanovitelja imenovala Mitjo Bobnarja, Roka Jemca in Mitjo Marna z ministrstva za delo, Majo Toni z ministrstva za finance ter Damjano Karlo in Tanjo Vertelj z ministrstva za izobraževanje. Vlada v 13-članski svet zavoda imenuje šest članov, tri člane imenujejo delodajalska združenja na ravni države, tri člane reprezentativni sindikati, enega člana pa izvolijo delavci zavoda.

Vlada je izdala tri uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje proda v občini Kidričevo, in sicer za pridobivalne prostore Pleterje PPK 2, Pleterje P4 in Pleterje P2e - širitev.

Vlada je družbi nemškega BMW v Sloveniji BMW Merger dovolila uporabo besede "Slovenija" v imenu. Družba se bo tako imenovala BMW Merger Slovenija.