c S
Objavljen razpis za sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe žrtev trgovine z ljudmi 08.07.2019 05:31 Ljubljana, 05. julija (STA) - Ministrstvo za zdravje je v današnjem uradnem listu objavilo javni razpis za sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe žrtev trgovine z ljudmi, ki jih izvajajo humanitarne organizacije v tem letu. Rok za oddajo vlog je 19. julij.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe zdravstvenih stisk in težav žrtev trgovine z ljudmi za leto 2019. Predmet razpisa so programi neposredne pomoči, ozaveščanja, svetovanja in oskrbe žrtev trgovine z ljudmi s ključnim ciljem: zagotavljanje zdravja.

Programi, ki so že v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov, ter investicijski projekti niso predmet tega razpisa. Prav tako niso predmet razpisa strokovna srečanja, delavnice, strokovni založniški projekti, programi/projekti, ki jih izvajalci tržijo uporabnikom programov.

Na razpis se lahko prijavijo organizacije s statusom humanitarne organizacije na podlagi zakona o humanitarnih organizacijah s sedežem v Sloveniji. Vlogi mora biti predložena kopija odločbe o statusu humanitarne organizacije ministrstev za zdravje ali za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vlagatelj mora v vlogi navesti projekte, ki jih je preko razpisov izvedel oziroma izvajal v tekočem letu.

Skupna sredstva za sofinanciranje programov za letos znašajo 60.000 evrov. Največji zaprošeni znesek, ki ga bo za posamezni program sofinanciralo ministrstvo za zdravje, je lahko 10.000 evrov. Vsaj 20 odstotkov sredstev mora prijavitelj zagotoviti iz drugih virov.

Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo najbolje ocenjene programe glede na objavljena merila po točkovnem vrstnem redu v okviru posameznega področja predmeta razpisa.

Vlogo z vso potrebno dokumentacijo je treba poslati v zaprti kuverti na ministrstvo za zdravje do 19. julija.