c S
Vlada o gospodarskih temah 04.07.2019 15:12 Ljubljana, 04. julija (STA) - Vlada je danes potrdila razrez proračunskih odhodkov po posameznih uporabnikih za leti 2020 in 2021 v okviru že prej postavljene zgornje meje dovoljenih odhodkov. Ta je za leto 2020 določena pri 10,450 milijarde evrov, za 2021 pa pri 10,455 milijarde evrov. Potrdila je tudi 31,5 milijona evrov za odpravo škode po lanskih neurjih s poplavami.

Vlada je poleg razreza proračunskih odhodkov sprejela tudi osnutek proračunskega memoranduma za leti 2020 in 2021, ki predstavlja temeljni okvir za pripravo proračunov za prihodnji dve leti. Poleg tega je določila terminski načrt priprave predloga proračunov za prihodnji dve leti. Proračunski uporabniki morajo predloge finančnih načrtov pripraviti do 29. avgusta. Državni proračun za leto 2020 sicer omogoča za 290 milijonov evrov višje izdatke, kot so določeni z rebalansom proračuna za 2019, v letu 2021 pa ostajajo na približno enaki ravni oziroma se povečujejo za pet milijonov evrov.

Ministrski zbor je na današnji seji sprejel tudi program odprave neposredne škode na stvareh zaradi lanskih neurij s poplavami, za kar bo skupaj v naslednjih letih namenjenih 31,5 milijona evrov. Kot je razvidno iz programa, bo za izvedbo prioritetnih obnov v letošnjem proračunu na voljo 15 milijonov evrov.

Vlada je sprejela sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja (DPN) za Osrednje vadišče Slovenske vojske. Prostorske ureditve bodo obsegale rekonstrukcije in odstranitev nekaterih obstoječih objektov in infrastrukture ter gradnjo novih objektov in infrastrukture potrebne za izvajanje vadbenih aktivnosti Slovenske vojske, izhaja iz sporočila po seji vlade. Območje DPN sicer leži v petih občinah, in sicer v Postojni, Pivki, Cerknici, Loški dolini in Ilirski Bistrici.

Vlada je Občini Mirna Peč izdala soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Ponikve-Hrastje. Pobuda Občine Mirna Peč se nanaša na prostorski razvoj industrijskih in proizvodnih dejavnosti. Obe coni, industrijska in gospodarska, se urejata na podlagi veljavnih občinskih podrobnih prostorskih načrtov, občina pa želi območji medsebojno povezati z novo lokalno cesto in komunalno infrastrukturo.

Vlada je danes izdala odločbo, s katero je Bojana Pahorja imenovala za generalnega direktorja direktorata za hrano in ribištvo za obdobje petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Kot so zapisali na vladi, Pahor odlično pozna delovanje ministrstva in področje dela ter poslanstvo in vlogo omenjenega direktorata.

Vlada je na današnji seji sprejela predlog dveh novih kandidatov, za katera DZ predlaga, da ju imenuje v svet Agencije za trg vrednostnih papirjev za mandatno obdobje šestih let. Nova kandidata sta Primož Damjanovič in Katja Jurančič Bratina. Predlagani kandidat je v svet agencije imenovan, če na glasovanju v DZ prejme glasove večine vseh poslancev.

Vlada je na današnji seji obravnavala tudi razloge za izpodbijanje revizijskih razkritij v osnutku revizijskega poročila o zbirni bilanci stanja državnega proračuna na dan 31. december 2018. Za razčiščevanje morebitnih nesoglasij je vlada pooblastila predstavnike ministrstva za finance in ministrstva za okolje in prostor.

Vlada je sprejela sklep o ustanovitvi delovne skupine vlade za delovanje Nacionalne kontaktne točke Slovenije za izvajanje smernic Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za večnacionalne družbe. Delovna skupina vlade je bila sicer ustanovljena leta 2009, leta 2011 pa je vlada imenovala nove člane delovne skupine, a skupina ni nikoli zaživela. Zaradi nedelovanja delovne skupine je Republika Slovenija od leta 2011 prejela več opozoril generalnega sekretarja OECD.

Vlada se je seznanila s petim poročilom medresorske delovne skupine za enotni patentni sistem, ki v največji meri obsega predvsem usklajevanje sporazuma o enotnem sodišču za patente. Predstavniki Slovenije, ki so člani medresorske delovne skupine za enotni patentni sistem, aktivno sodelujejo v pristojnih odborih. Zasedanj pripravljalnega odbora se udeležujejo predstavniki ministrstva za pravosodje, zasedanj ožjega odbora pa predstavniki urada za intelektualno lastnino.

Vlada se je seznanila tudi s poročilom komisije vlade za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2018. Med sklepnimi ugotovitvami je, da se delež ugotovljenih nepravilnosti v nadzorih povečuje, kar posledično pomeni večje število vodenih prekrškovnih postopkov in sankcioniranje kršiteljev z izrekom globe. Furs je lani opravil 3135 prekrškovnih postopkov, kar je 24 odstotkov več kot leta 2017.

Vlada je izdala odločbo, s katero je zavrnila pritožbo Zveze Društev za obvarovanje reke in sonaravni razvoj ob Muri-Moja Mura zoper odločbo okoljskega ministrstva. V pritožbi je pritožnik uveljavljal kršitev pravil postopka, napačno uporabo materialnega prava in nepopolno ugotovljeno dejansko stanje ter vladi predlagal, da naj pritožbi ugodi, odpravi izpodbijano odločbo in vrne zadevo, skupaj z ustreznimi navodili prvostopenjskemu organu v ponovno obravnavo.