c S
Objavljen javni poziv za kandidiranje v nadzorni svet STA 01.07.2019 05:50 Ljubljana, 28. junija (STA) - Vlada z javnim pozivom, ki ga je danes objavilo ministrstvo za kulturo, poziva zainteresirane, da kandidirajo za člane nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije (STA), ki jih imenuje ustanovitelj. Rok za prejem ponudb je 13. julij do 12.20.

Kandidati morajo biti strokovnjaki za medije, pravni strokovnjaki, ekonomsko-finančni strokovnjaki ali strokovnjaki za informatiko. Imeti morajo najmanj visokošolsko izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki ustreza izobrazbi druge stopnje. Prav tako je pogoj vsaj deset let delovnih ali pet let vodstvenih izkušenj na področjih, ki zagotavljajo ustrezna znanja in izkušnje za opravljanje funkcije nadzora STA. Ob nastopu funkcije morajo imeti potrdilo o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov gospodarskih družb, veljavno v Sloveniji.

Član nadzornega sveta STA ne more biti denimo oseba, ki opravlja funkcijo v organih politične stranke, funkcionar v državnih organih ali v institucijah in organih EU, niti ne član ali zaposlen v organu, pristojnemu za nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo medije.

Član nadzornega sveta STA prav tako ne more biti oseba, ki v skladu z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, ne more biti imenovana za člana organa vodenja ali nadzora v delniški družbi, prav tako pa tudi ne zaposleni na STA, član organa vodenja, upravljanja ali nadzora in oseba, ki je v delovnem razmerju oziroma pogodbeno sodeluje s podjetji, ki opravljajo enake oziroma podobne storitve kot STA. Zaradi tega bi namreč lahko prišlo do konflikta interesov.

V nadzornem svetu STA ne morejo biti niti ožji družinski člani oseb, ki sestavljajo organe vodenja, upravljanja ali nadzora podjetij, ki opravljajo enake oziroma podobne storitve kot STA. Tudi zaradi tega bi lahko prišlo do konflikta interesov.

Nadzorni svet STA je organ nadzora in je sestavljen iz petih članov oziroma članic. DZ na predlog vlade imenuje štiri člane nadzornega sveta, in sicer enega člana med strokovnjaki za medije, enega med ekonomsko-finančnimi strokovnjaki, enega med pravnimi strokovnjaki in enega med strokovnjaki za informatiko. Enega člana v nadzorni svet izvoli svet delavcev STA.