c S
Vlada o gospodarskih temah 27.06.2019 13:10 Ljubljana, 27. junija (STA) - Vlada je danes sprejela predlog za ukinitev dodatka za delovno aktivnost. S predlogom novele zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin nameravajo v zakonu podrobneje opredeliti posebne enote vrednotenja, kot so bencinski servisi, pristanišča in elektrarne.

Vlada je sprejela predlog novele zakona o socialno varstvenih prejemkih, s katerim predlaga ukinitev dodatka za delovno aktivnost. S tem želijo po besedah ministrice Ksenije Klampfer razmejiti denarno socialno pomoč in minimalno plačo ter doseči hitrejšo aktivacijo upravičencev do denarne socialne pomoči na trgu dela.

Vlada je sprejela predlog novele zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, s katero bodo v zakonu podrobneje opredelili posebne enote vrednotenja, kot so bencinski servisi, pristanišča in elektrarne. Definiranje teh enot je pomembno za tehnično izvedbo vrednotenja.

Vlada je sprejela sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2019, prav tako je sprejela sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2020.

Vlada je določila tudi besedilo predloga novele zakona o trgu finančnih instrumentov, s katerim v slovenski pravni red prenaša določila uredbe EU o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu.

Vlada je sklenila aneks h koncesijski pogodbi v zvezi z rabo termalne vode za potrebe kopališč Thermane. Aneks je potreben zaradi spremenjenih koordinat posameznih vrtin, spremenjenih letnih in koničnih količin rabe termalne vode po posameznih vrtinah ter razdelitve termalne vode na ogrevalno vodo in na kopališko dejavnost.

Vlada je sprejela konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin na dan 31. december 2018. Bilančna vsota premoženja države in občin je znašala 48,47 milijarde evrov in se je na letni ravni povečala za 3,20 odstotka oziroma 1,50 milijarde evrov.

Vlada se je seznanila tudi s poročili v zvezi z zapiranjem Rudnika Trbovlje-Hrastnik za lanska zadnja tri četrtletja.

Vlada se je seznanila s poročilom o ukrepanju države na poziv računskega sodišča za ukrepanje za odpravo nesmotrnosti na ministrstvu za infrastrukturo, ki se nanaša na revizijo učinkovitosti upravljanja pristaniške infrastrukture na območju koprskega tovornega pristanišča.

Vlada je dala soglasje k poročilu o delu in zaključnemu računu sklada kmetijskih zemljišč in gozdov za lansko leto. Sklad je lani ustvaril presežek odhodkov nad prihodki v višini 3,3 milijona evrov, razlog za presežek pa je, da je sklad tudi po prenosu dejavnosti gospodarjenja z gozdovi na družbo Slovenski državni gozdovi ostal zavezanec za plačilo odškodnin denacionalizacijskim upravičencem za nezmožnost uporabe zemljišč tudi za gozdna zemljišča, ne le kmetijska.