c S
Občina Postojna prihodnje leto s participatornim proračunom 21.06.2019 13:38 Postojna, 21. junija (STA) - Občina Postojna bo prihodnje leto začela izvajati participatorni proračun, izvedba pa bo potekala v štirih fazah. Prve tri faze se morajo skladno z zakonom o lokalni samoupravi izvesti letos in morajo biti zaključene pred obravnavo proračuna za leto 2020 na postojnskem občinskem svetu. Četrta faza pa se bo izvajala v letih 2020 in 2021.

Kot so danes sporočili s postojnske občine, je župan Igor Marentič februarja letos imenoval delovno skupino za participatorni proračun, ki je pripravila model izvedbe participatornega proračuna, ki se nanaša na proračunski leti 2020 in 2021, in sicer v finančnem okvirju 100.000 evrov v proračunskem letu 2020 in prav tako 100.000 evrov v proračunskem letu 2021.

Model je izdelan po načelih dobre mednarodne prakse in je skladen s t.i. mednarodnim modelom Participatorna demokracija, podoben model uporabljajo tudi nekatere druge občine v Sloveniji in daje dobre rezultate.

Prva faza je zbiranje predlogov in javna razprava. Med drugim in 27. septembrom bodo lahko občani podali predloge projektov, ki bodo morali ustrezati kriterijem. V tej fazi bodo hkrati z zbiranjem predlogov potekale tudi javne predstavitve in razprave občanov glede tematik v njihovi skupnosti ter formiranje projektnih predlogov.

Druga faza je evalvacija predlogov in bo potekala med 30. septembrom in sedmih oktobrom. V tej fazi bo omenjena delovna skupina v sodelovanju z občinskimi strokovnimi službami pregledala prispele predloge in preverila njihovo skladnost s kriteriji. Tiste predloge, ki ne bodo ustrezali kriterijem, bo izločila z javno obrazložitvijo, kateremu kriteriju ali kriterijem predlog ni ustrezal. Prav tako bo ocenila predviden strošek izvedbe predlogov. Vsi predlogi, ki bodo ustrezali vsem kriterijem, se bodo umestili v tretjo fazo.

Tretja faza je odločanje, ki bo 20. oktobra. Vsi predlogi, ki bodo ustrezali kriterijem in bodo finančno ovrednoteni, se bodo umestili v glasovanje. V glasovanju občani odločajo o tem, kateri predlogi se jim zdijo bolj koristni in kateri manj.

Kot rezultat glasovanja bo nastala prioritetna lista predlogov. Iz te prioritetne liste predlogov se bodo nato v proračunski predlog umestili projekti od tistih z največ glasovi navzdol, in sicer dokler skupna vrednost projektov ne zapolni predvidenega finančnega okvirja. Občinski svet tako umeščene predloge nespremenjene z izglasovanim proračunom bo poslal v izvajanje.

Četrta faza je izvedba in obsega proračunski leti 2020 in 2021. Ko so izglasovani projekti umeščeni in proračun za določeno obdobje sprejet, se bodo projekti participatornega proračuna izvajali podobno kot tudi siceršnji proračunski projekti.

Z namenom čimbolj enakomerne porazdelitve projektov po različnih delih Občine Postojna je omenjena delovna skupina naselja združila v štiri območja, za katera se bo posebej zbiralo predloge in ki bodo tudi pri glasovanju izbirala med predlogi iz svojega območja.

Občani bodo lahko predloge oddali preko spletne aplikacije Your priorities ali na pripravljenem obrazcu, ki ga bodo lahko oddali osebno v vložišču Občine Postojna ali na sedežu krajevne skupnosti.

Postojnska občina bo izdelala tudi celostno grafično podobo projekta za večjo prepoznavnost in boljše sprejetje med občani.