c S
Računsko sodišče Zpizu izreklo mnenje s pridržkom o poslovanju v letu 2017 19.06.2019 09:39 Ljubljana, 19. junija (STA) - Računsko sodišče je izvedlo revizijo računovodskih izkazov in pravilnosti poslovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) za leto 2017. O računovodskih izkazih je sodišče izreklo pozitivno mnenje, zaradi več primerov nepravilno določenih in izplačanih pokojnin pa izreklo mnenje s pridržkom o poslovanju zavoda.

Računsko sodišče je o računovodskih izkazih Zpiza za leto 2017 izreklo pozitivno mnenje, ker meni, da revidirani računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pravilno prikazujejo stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev zavoda na dan 31. december 2017 ter prihodke in odhodke oziroma prejemke in izdatke zavoda za tedaj končano leto, izhaja iz povzetka poročila, ki ga je računsko sodišče objavilo na svoji spletni strani.

Medtem je sodišče o poslovanju zavoda v letu 2017 izreklo mnenje s pridržkom, ker je ugotovilo, da zavod v nasprotju z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter zakonom o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v matični evidenci zavarovancev in upokojitvenem postopku ter v matični evidenci uživalcev pravic ni zagotovil pravilnih in popolnih podatkov, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na odmero pokojnine. Zato je Zpiz v najmanj 38 primerih nepravilno določil in izplačal pokojnino.

Poleg tega je zavod pri nabavi blaga in storitev v znesku 22.390 evrov ravnal v nasprotju s predpisi o javnem naročanju. V nasprotju z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je porabil 193.000 evrov sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev in delovnih invalidov. Zavod tudi ni poskrbel za pravno urejenost nepremičnega premoženja, kar ni v skladu z zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Zpiz je sicer med revizijskim postopkom že sprejel ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti, zato računsko sodišče ni zahtevalo predložitve odzivnega poročila.