c S
Vlada o gospodarskih temah 13.06.2019 13:16 Ljubljana, 13. junija (STA) - Vlada je na današnji seji med drugim sklenila, da Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) najbolj primerne nepremičnine, ki jih ima v lasti, odplačno prenese na Stanovanjski sklad RS. Prenos se bo izvedel po oceni tržne vrednosti. Sprejela je energetsko bilanco za leto 2018 in spremenila uredbo o navzkrižni skladnosti.

Vlada je odločila, da je za izvajanje Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 nujno, da DUTB najbolj primerne nepremičnine, ki jih ima v lasti, odplačno prenese na sklad. Prenos se bo izvedel po oceni tržne vrednosti, ki jo bo skladno z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti izdelal neodvisni cenilec vrednosti nepremičnin, ki ga bosta v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, skupaj izbrala DUTB in sklad.

Sprejela je energetsko bilanco za leto 2018, ki vsebuje tudi načrt za delovanje podporne sheme za električno energijo iz obnovljivih virov in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom ter napoved razpoložljivih virov sredstev za doseganje predvidenih letnih ciljev podporne sheme. Ker so potrebe Slovenije po energiji večje od domačih proizvodnih zmogljivosti, je Slovenija lani približno polovico potreb po energiji pokrila z viri iz uvoza. Uvozna energetska odvisnost za leto 2018 je znašala okoli 50,1 odstotka.

Vlada je spremenila uredbo o navzkrižni skladnosti, ki določa minimalne zahteve v obliki predpisanih zahtev ravnanja glede dobrega kmetijskega in okoljskega stanja zemljišč. Spremembe uredbe, ki ureja navzkrižno skladnost, so v širitvi območja kontrole za ohranjanje prostoživečih ptic na celotno območje Slovenije, s čimer se upoštevajo ugotovitve revizije Evropske komisije.

Podaljšala je šest odločb o podaljšanju koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah. Družbi Hit je podaljšala štiri koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo, in sicer za igralnico Casino Korona v Kranjski Gori, igralnico Casino Fontana v Rogaški Slatini ter igralnici Casino Park in Casino Perla v Novi Gorici. Vse štiri koncesije je podaljšala do 30. junija 2024. Podjetju Casino Portorož pa je vlada podaljšala koncesiji za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici Casino Lipica v Sežani in igralnici Casino Portorož v Portorožu, in sicer obe do 30. junija 2024.

Spremenila je uredbo o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod v Mestni občini Koper. Sprememba uredbe je bila potrebna zaradi uskladitve tekstualnega in grafičnega dela državnega prostorskega načrta. Zakon o urejanju prostora namreč določa, da je treba zagotoviti medsebojno usklajenost grafičnega in tekstualnega dela.

Vlada je sprejela poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2018 in ga pošlje DZ, generalnemu direktorju Mednarodnega urada za delo in Ekonomsko-socialnemu svetu. Inšpektorji so lani opravili 12.928 inšpekcijskih pregledov, od tega na področju nadzora delovnih razmerij 6879, na področju nadzora varnosti in zdravja pri delu 5842 ter na področju socialne inšpekcije 207 nadzorov. Raziskali so 89 nezgod pri delu.

Sprejela je stališče do mnenja državnega sveta k letnemu poročilu Računskega sodišča RS za leto 2018. Poudarila je, da morebitna širitev ali drugačna ureditev pristojnosti računskega sodišča od trenutno veljavne zahteva tehten premislek in poglobljen pristop z upoštevanjem posebnega ustavnopravnega položaja sodišča. Posledično vlada ne more podati konkretnega odziva na (splošno) priporočilo. Hkrati vlada zagotavlja, da se bo v primeru konkretne pobude, posredovane s strani Računskega sodišča, nanjo odzvala in bo konstruktivno pristopila k iskanju ustreznih rešitev.

Seznanila se je z analizo stanja dovoljenj za opravljanje dopolnilnih dejavnosti po uskladitvi z zakonom o kmetijstvu in uredbah o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Na 4606 slovenskih kmetijah se opravlja 18.230 dopolnilnih dejavnosti. Te kmetije imajo v povprečju 14,69 hektarja kmetijskih površin v uporabi in redijo 17,66 glave velike živine. Povprečni dohodek dopolnilnih dejavnosti na kmetijo znaša 3934,98 evra na leto.