c S
Računsko sodišče občini Dornava izdalo mnenje s pridržkom 13.06.2019 09:20 Dornava, 13. junija (STA) - Računsko sodišče je občini Dornava pri reviziji pravilnosti poslovanja za leto 2017 izreklo mnenje s pridržkom. Med drugim so revizorji ugotovili nepravilnosti pri pripravi proračunskih dokumentov ter opozorili na pomanjkljive objave javnih razpisov. Občini, ki jo od lani vodi novi župan Janko Merc, so podali priporočila za izboljšanje poslovanja.

Kot je računsko sodišče še pojasnilo v izdanem revizijskem poročilu, so pri reviziji ugotovili tudi prepozno poročanje o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2017 ter na pomanjkljivosti pri zapisniku o odpiranju vlog in predlogu prejemnikov sredstev na področju dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

Ugotovili so še, da zdaj že nekdanji župan Rajko Janžekovič ni določil obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti, da občina ni mesečno načrtovala likvidnosti proračuna ter občinske prostore oddala v najem za nedoločen čas.

Prav tako je občina prevzela več obveznosti, kot je imela načrtovanih sredstev v proračunu ter prevzela obveznosti za dela, ki niso bila naročena z naročilnico, po sklenitvi aneksov pa ni pridobila ustreznih bančnih garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Ob tem pred sklenitvijo pogodbe od ponudnika ni pridobila izjave oziroma podatkov o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ter da pri plačilu obveznosti iz proračuna ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov.

Revizija je tudi pokazala, da je dornavska občina enemu od prejemnikov izplačala sredstva, ne da bi prej izvedla javni razpis in sklenila pogodbo o dodelitvi denarja, prav tako župan ni sprejel sklepa o začetku postopka za izbiro kulturnih programov in projektov, občina pa je določila prekratka roka za prijavo na javna razpisa na področju kulture.

Revizija je pokazala še, da se je občina s sklenitvijo dogovora o obročnem plačilu obveznosti dolgoročno zadolžila pri gospodarski družbi zasebnega prava, ne da bi upoštevala predpisane postopke zadolževanja občin. Dolgoročno se je zadolžila tudi za tekoče odhodke, v odloku o proračunu pa ni določila obsega zadolževanja občinskih podjetij in ni v celoti izvajala nadzora nad njim. Prav tako o tem ni poročala ministrstvu za finance.

Računsko sodišče je občini Dornava zato podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa od nje zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje.