c S
Občini Ormož mnenje s pridržkom za poslovanje v letu 2017 31.05.2019 10:06 Ormož, 31. maja (STA) - Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Ormož v letu 2017 in občini izreklo mnenje s pridržkom. Podalo ji je priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila. Občina je namreč med revizijskim postopkom, kjer je to bilo mogoče, že sprejela ustrezne popravljalne ukrepe.

Računsko sodišče je glede poslovanja Občine Ormož v letu 2017 pregledalo pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna. Prav tako je revidiralo prodaje nepremičnega premoženja in oddaje prostorov v najem, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, pa tudi javna naročila, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter zadolževanje.

Med drugim je računsko sodišče ugotovilo nepravilnosti pri pripravi proračunskih dokumentov, prav tako, da takratni ormoški župan Alojz Sok v zaključnem računu proračuna občine za leto 2017 občinskemu svetu ni poročal o izvršenih prerazporeditvah.

Računsko sodišče je ugotovilo tudi pomanjkljivo objavo javnega razpisa in razpisne dokumentacije na področju dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam, prav tako je ugotovilo nekaj nepravilnosti pri ravnanju s stvarnim premoženjem.

Po ugotovitvah računskega sodišča je občina javni uslužbenki neupravičeno obračunala in izplačala dodatek za izmensko delo, plačala je dodatna dela, ki niso bila dogovorjena s pogodbo, za dela, ki niso bila predmet prvotnega javnega naročila, pa ni izvedla postopka oddaje javnega naročila.

Računsko sodišče je ugotovilo tudi, da občina pred sklenitvijo pogodbe o finančnem najemu ni pridobila soglasja ministrstva za finance, da ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine ter od javnega zavoda ni pridobila podatkov o stanju njegove zadolženosti oziroma jih je pridobila prepozno.

Občina Ormož je med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje, so še sporočili z računskega sodišča.