c S
Vlada o gospodarskih temah 30.05.2019 13:20 Ljubljana, 30. maja (STA) - Vlada je ustavila postopek priprave državnega prostorskega načrta za prvo od predvidenih hidroelektrarn na Muri. Potrdila je naložbeni načrt za Istrabenz Turizem, s čimer bo lahko nastala posebna namenska družba, v okviru katere naj bi konsolidirali državne naložbe v turizmu.

Vlada je postopek priprave državnega prostorskega načrta za območje HE Hrastje-Mota na Muri ustavila, ker je okoljsko poročilo ugotovilo, da se hidroelektrarn na Muri v prostor na sprejemljiv način ne da umestiti niti z omilitvenimi ukrepi. "Če bi se za to odločili, bi morali v prevlado javnega interesa, tega pa v tem trenutku ne moremo storiti, ker še niso ostale izkoriščene ostale možnosti," je povedal minister za okolje in prostor Simon Zajc. Dejal je, da se boji morebitnih zahtevkov po vračilu že vloženih sredstev s strani koncesionarja, družbe Dravske elektrarne Maribor.

Vlada je kot skupščina Slovenskega državnega holdinga (SDH) potrdila naložbeni dokument za naložbo v družbo Istrabenz Turizem. Sedaj bo lahko Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) ustanovila namensko družbo in nanjo prenesla delnice Istrabenz Turizma. Namenska družba bo zametek Državnega turističnega sklada, so sporočili iz vlade. Na turistični sklad naj bi skladno s strategijo razvoja turizma poleg Istrabenz Turizma prenesli tudi lastništvo Save Turizma, Hotelov Bernardin, Adrie Turističnega podjetja, Hita, Thermane, Uniturja in Term Olimia.

Vlada je Majo Bednaš imenovala za direktorico Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) za petletni mandat, ki ga bo začela 6. junija. Bednaševa že trenutno vodi Umar kot vršilka dolžnosti direktorja. Na uradu je od leta 1998, od tega je bila 13 let namestnica direktorja. Na čelu Umarja je zamenjala Boštjana Vasleta, ki je postal guverner Banke Slovenije.

Črtomirja Remca je imenovala za direktorja Stanovanjskega sklada RS za dobo štirih let, in sicer od 1. julija 2019 do 30. junija 2023. Remec je že aktualni direktor sklada, vlada ga je na položaj, na katerem je zamenjal Žigo Andoljška, imenovala s 1. julijem 2015. Pred tem je bil med drugim direktor družbe CBS inštitut in direktor Inštituta za metalne konstrukcije. Je tudi predsednik Inženirske zbornice Slovenije.

Lilijano Kozlovič je imenovala za vršilko dolžnosti generalne direktorice Agencije RS za okolje (Arso), in sicer do imenovanja generalnega direktorja Arsa, a za največ pol leta, do 2. decembra. Na položaju bo nasledila dosedanjega v. d. generalnega direktorja Gregorja Slugo. Kozlovičeva je bila doslej med drugim načelnica Upravne enote Koper, poslanka SMC in generalna sekretarka vlade Mira Cerarja.

Po spremembi zakona o evidentiranju nepremičnin, v katerem se je rok za začetek vodenja podatkov o dejanski rabi zemljišč po novem sistemu zamaknil s 1. junija 2019 na 1. april 2020, je vlada ta datum uskladila tudi v uredbi o dejanskih rabah zemljišč.

Vlada je sprejela letno poročilo o izvajanju ukrepov razvojne podpore v problemskem območju z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018. Poročilo za leto 2017 med drugim ugotavlja, da se je na območju zmanjšala brezposelnost, in sicer predvsem zaradi dodatnih zaposlitev v gospodarskih družbah (med letoma 2012 in 2017 je bilo 2259 več zaposlitev). Za povračilo prispevkov delodajalca za socialno varnost je bilo namenjenih 146.000 evrov, za davčne olajšave za zaposlovanje okoli 137.000 evrov, za davčne olajšavo za investiranje pa 8,7 milijona evrov. Vzpostavljena je bila tudi proizvodna cona v občini Hoče-Slivnica, za kar je bilo v letu 2017 namenjenih 16,6 milijona evrov.

Vlada se je seznanila s poročilom varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano za leto 2018. Med domnevno nedovoljenimi ravnanji in nepoštenimi praksami, ki jih do svojih dobaviteljev izvajajo trgovske verige, so bili plačilo blaga po nabavnih akcijskih cenah izven časa trajanja akcije, vsiljevanje plačil, popustov, prispevek za uvrščanje dobavitelja in/ali asortimana, 60-dnevi rok za potrditev povišanja cen na pobudo dobavitelja. Pri živilskopredelovalnih podjetjih pa so bile domnevno nepoštene prakse pri plačilu kupljenega pridelka, enostransko znižanje nabavnih cen surovine ter potvarjanje porekla blaga prehranskih izdelkov.

Vlada je izdala uredbo o izvajanju evropske uredbe o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in v zvezi z maloprodajnimi cenami za regulirane komunikacije znotraj EU.

Sprejela poročilo o izvajanju Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme za leto 2018. Konec leta je bilo v shemo vključenih 109 aktivnih varčevalnih pogodb v skupnem obsegu 228 lotov. Do konca leta 2018 je varčevanje uspešno zaključilo (kar pomeni, da so premije za vsa leta varčevanja in pridobili pravico do posojila, je 82.248 oseb v skupnem obsegu 161.419 lotov. Med njimi je 75.214 petletnih pogodb v skupnem obsegu 147.953 lotov in 7034 večletnih pogodb v skupnem obsegu 13.466 lotov. Sklad je 77 upravičenim varčevalcem v shemi v letu 2018 izplačal 5223 evrov.

Vlada je sklenila ustanoviti delovno skupino vlade za prestrukturiranje premogovnih regij. Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je namreč aprila pozval vlado k ustanovitvi delovne skupine, ki bo do konca leta 2020 pripravila časovnico in pravičen načrt predčasnega zaprtja Premogovnika Velenje in opustitve rabe fosilnih goriv v Termoelektrarni Šoštanj. Skupina bo zadolžena za določitev časovnice in usklajevanje aktivnosti v zvezi s prestrukturiranjem premogovnih regij in izhodom iz premoga po načelu pravične tranzicije.

Vlada je z Občino Krško sklenila pogodbo o brezplačnem prenosu dveh nepremičnin na občino, ki sta trenutno v upravljanju ministrstva za obrambo. Nepremičnini se na občino brezplačno prenašata v okviru načrtovanega projekta Obnova dveh stanovanj v občini Krško. Občina bo obe nepremičnini uporabljala za potrebe reševanja stanovanjskih vprašanj v občini.

Vlada je na predlog ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek izdala odločbo o razrešitvi Sandre Petan Mikolavčič s položaja glavne inšpektorice Inšpektorata RS za infrastrukturo, in sicer z 31. majem. Vlada je hkrati za v. d. glavne inšpektorice imenovala Patricijo Furlan Fon, ki bo položaj nastopila s 1. junijem, na njem pa bo do imenovanja glavnega inšpektorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za pol leta oz. do 30. novembra.

Na položaj generalnega direktorja direktorata za informatiko na ministrstvu za javno upravo je s 1. junijem imenovala Mihaela Krišelja, in sicer za petletni mandat oz. do 31. maja 2024. Na položaj v. d. generalnega direktorja direktorata za informacijsko družbo na ministrstvu za javno upravo pa je s 1. junijem imenovala Uroša Sveteta, ki bo na položaju do imenovanja generalnega direktorja oz. najdlje za šest mesecev, do 30. novembra.

Vlada je izdala odločbo, s katero se Velislava Žviplja s 30. majem znova imenuje za v. d. direktorja javnega sklada Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, a za največ šest mesecev. Nadzorni svet sklada je sicer objavil nov javni natečaj za imenovanje direktorja oz. direktorice sklada, a je postopek imenovanja direktorja še vedno v teku.

Vlada je imenovala Aleša Vidmarja za v. d. direktorja Inštituta za vode RS. Položaj bo nastopil 1. junija, na njem pa bo do imenovanja direktorja javnega zavoda, vendar najdlje za sedem mesecev oz. do konca leta. Vidmar bo na vrhu inštituta zamenjal dosedanjo v. d. direktorice Karin Kompare, ki jo je vlada s položaja razrešila, potem ko je aprila podala odstopno izjavo.

Zaradi kadrovskih in organizacijskih sprememb od leta 2016 je razrešila tri dosedanje člane nadzornega sveta Slovenskih državnih gozdov in na položaj imenovala nove, pa tudi enega novega člana strokovne komisije. Vlada je razrešila Mirka Pečariča in namesto njega imenovala Jožeta Podgorška, Franca Florjančiča bo nadomestila Bojana Kureža, Janeza Zafrana pa Tanja Krebs, za člana strokovne komisije pa je imenovala Julijana Rupnika.

Vlada je z mesta članov sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za čas do izteka mandata članov sveta razrešila Adrijano Bezeljak in Janjo Kokolj Prošek, namesto njiju pa na položaj imenovala Bojana Pahorja in Ano Le Marechal.

Vlada je sklenila DZ predlagati, da v svet Agencije za trg vrednostnih papirjev s 15. julijem imenuje Primoža Pinozo, Dragana Kesiča, Gorazda Čibeja in Mojco Majič.