c S
Vlada o gospodarskih temah 23.05.2019 13:58 Ljubljana, 23. maja (STA) - Vlada se je na današnji seji seznanila z informacijo o pripravi okvira dolgoročne podnebne politike Slovenije, ki bo določal ambiciozno in uresničljivo razvojno pot naše države do sredine tega stoletja. Imenovala je tudi novo vodstvo urada za preprečevanje pranja denarja.

Vlada je razrešila direktorja urada za preprečevanje pranja denarja Darka Muženiča ter za vršilko dolžnosti direktorja imenovala Branko Matejko Glojnarič. Muženič, ki bi se mu mandat na čelu tega organa v sestavi ministrstva za finance iztekel 21. februarja 2023, je v sredo podal odstopno izjavo, po poročanju medijev pa je edini kandidat na ponovljenem natečaju za direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada. Vršilka dolžnosti direktorja urada za preprečevanje pranja denarja bo na tem mestu do imenovanja direktorja urada na podlagi javnega razpisa, vendar najdlje do 30. novembra.

Okvir dolgoročne podnebne politike Slovenije z naslovom Slovenija in zdrav planet je vlada posredovala v seznanitev DZ. Cilj dokumenta je zagotoviti doslednost in ustrezno ambicioznost dolgoročne podnebne politike v Sloveniji, z njim pa se bo podala pobuda za pospešeno prestrukturiranje gospodarstva in investiranje za dosego ničelne neto stopnje emisij toplogrednih plinov, in sicer - kot so zapisali na okoljskem ministrstvu - ob pravični tranziciji zaposlenih in dvigu motivacije za pravočasno spremembo življenjskega sloga, ravnanja družbe in slehernega od nas na poti podnebne in okoljske ozdravitve planeta v smeri trajnostnega razvoja.

Vlada je sprejela opredelitev do sklepov odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, sprejetih ob obravnavi poziva mladih za podnebno pravičnost 9. aprila. Med drugim je pojasnila, da bo Slovenija pristopila k pripravi dolgoročne podnebne politike, ki bo sledila ciljem Pariškega sporazuma, znanstvenim dognanjem ter sklepom in dokumentom na ravni EU.

Vlada je sprejela uredbo o izvajanju delegirane evropske uredbe o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni EU. Evropska direktiva določa, kako bi se morala brezplačna dodelitev pravic do emisij toplogrednih plinov iz nepremičnih naprav izvajati med letoma 2021 in 2030, v skladu z danes sprejeto slovensko uredbo pa morajo upravljalci z dovoljenji za izpuščanje toplogrednih plinov vložiti vlogo za dodelitev teh pravic na Agencijo RS za okolje najpozneje do 30. junija.

Vlada je sprejela nekaj sprememb letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2019, ki ga je potrdila sredi februarja. Nanašajo se na parcele v katastrskih občinah Miklavž ter Marija Reka, pri čemer se je upoštevalo interes države po zmanjšanju deleža državnih gozdov v solastništvu kot tudi po zaokrožitvi kompleksov gozdov v državni lasti.

Sprejela je tudi spremembe programa porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2019, ki ga je potrdila konec letošnjega januarja. Z njimi se na prihodkovni strani sklada znižujejo načrtovani prihodki iz naslova koncesnin ter povečujejo prihodki iz naslova nadomestila za upravljanje državnih gozdov. Povečujejo se tudi odhodki za promocijo rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno-lesnih verig.

Vlada se je seznanila s podpisom memoranduma o soglasju glede sodelovanja med Javno agencijo RS za varstvo konkurence in Svetom BiH za konkurenco. Njegov cilj je sodelovanje institucij na področjih varstva konkurence v smislu izmenjave nezaupnih informacij o obravnavanih primerih ter primerov dobre prakse, instituciji pa si bosta delili tudi izkušnje pri razvoju zakonodajnega okvira in normativov.

Vlada je v aktu o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Kobilarna Lipica dopolnila nabor dejavnosti družbe. S tem bo holdingu, ki lahko kot obvladujoča družba ustanovi dve odvisni družbi - eno za izvajanje nalog javne službe in drugo za izvajanje nalog pridobitnih dejavnosti - omogočeno, da bo v okviru svoje holdinške dejavnosti izvajal skupne upravljavske, upravne in administrativne naloge za obe družbi.