c S
Vlada o gospodarskih temah 09.05.2019 14:33 Ljubljana, 09. maja (STA) - Vlada je danes med drugim z družbo 2TDK sklenila koncesijsko pogodbo za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom železniške proge Divača-Koper ter potrdila spremenjeno uredbo o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu, s katero se zvišuje najvišji znesek pomoči, in načrt dejavnosti vlade za projekt Svetovni dan čebel do leta 2022.

Vlada je uredbo o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom proge Divača-Koper, ki določa temelje koncesijskega razmerja med državo in 2TDK, uradnim investitorjem v novo železniško progo, sicer izdala v začetku aprila, na njeni podlagi pa temelji danes sprejeta koncesijska pogodba, s katero bo koncesijsko razmerje sklenjeno za 45 let.

Spremenjena uredba o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu zvišuje najvišji znesek pomoči, ki se lahko razdeli na kmetijo v treh letih, s 15.000 na 25.000 evrov. Znesek se, sicer tudi na ravni EU, zvišuje zaradi velike pojavnosti naravnih nesreč, je po seji vlade pojasnila kmetijska ministrica Aleksandra Pivec.

Vlada je potrdila tudi načrt dejavnosti vlade za projekt Svetovni dan čebel do leta 2022, katerega cilj je zadržati pozornost ter krepiti ozaveščanje in informiranje slovenske in mednarodne javnosti o pomenu čebel in ostalih opraševalcev. Od pomembnejših je Pivčeva omenila pobudo za zaščito porekla medu. Državo je Bruslju pobudo za spremembo uredbe o medu dala na predlog čebelarske zveze, z namenom, da se predvidi obvezno označevanje mešanice medu po poreklu oz. izvoru medu. Razprave o tem so že tekle, dokončne odločitve pa še ni.

Sklenila je tudi skleniti dogovor s Trgovinsko zbornico Slovenije v obliki Kodeksa o zmanjšanju prodaje plastičnih nosilnih vrečk na blagajnah maloprodajnih mest v trgovinski dejavnosti. Kodeks je prostovoljen in predvideva, da bodo lahke plastične nosilne vrečke z blagajn umaknjene s 1. septembrom.

Ministrski zbor se je seznanil s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi poplav, ki so državo prizadele v začetku februarja. Poplave so v 61 občinah povzročile skupaj za 46,69 milijona evrov škode, največ na vodotokih, kjer je škode za 44,40 milijona evrov. Ocenjena neposredna škoda presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za letos (3,11 milijona evrov), tako je dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Vlada je določila besedilo novele zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, s katero se spodbuja nadaljnji razvoj elektronskega poslovanja javne uprave in gospodarstva. Državi, naročnikom in gospodarskim subjektom prinaša pomembne koristi z vidika stroškov, vpliva na okolje in administrativnih bremen.

Sprejela je sklep o ustanovitvi delovne skupine vlade za pomoč pri pripravi odgovora na tožbo Evropske komisije proti Sloveniji pred Sodiščem EU v zvezi s preiskavo v Banki Slovenije leta 2016. Njene naloge bodo pomoč Državnemu odvetništvu pri pripravi odgovora na tožbo, sodelovanje in podpora pri pripravi pravnih, političnih ter diplomatskih aktivnosti za uspeh Slovenije v sodnem postopku, sodelovanje z ministrstvom za zunanje zadeve pri usmerjanju dela diplomatskih in konzularnih predstavništev Slovenije, povezanega z nalogami skupine, sodelovanje in vsebinska podpora uradu vlade za komuniciranje pri pripravi in izvajanju medijske strategije ter poročanje vladi.

Vlada je potrdila spremembo programa financiranja državnega proračuna za letos, ki je potrebna zaradi na novo opredeljene višine skupnega potrebnega financiranja državnega proračuna za letos. Potem ko je ocena stanja dolga državnega proračuna na dan 31. december 2019 po prvotnem programu financiranja znašala 28,35 milijarde evrov, v skladu z danes potrjeno spremembo pa je ta ocena 28,22 milijarde evrov. Poleg tega na novo potrjeni obseg zadolžitve za financiranje izvrševanja proračun znaša 1,89 milijarde evrov, potem ko je bila predhodna ocena 2,14 milijarde evrov.

Sprejela je uredbo o merilih za delo v izmenah strojevodij in drugega osebja, ki opravlja za varnost kritične naloge ter mobilnih delavcev, ki opravljajo interoperabilne storitve v železniškem sektorju, s katero se natančneje urejajo posamezna vprašanja o ustrezni ureditvi delovnega časa, odmora in počitkov osebja.

Izdala je tudi novo uredbo o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije, katere ključna novost je način določitve enotnega identifikatorja za prejemanje in posredovanje podatkov in listin ter objavo teh javnih podatkov in listin prek sistema povezovanja evropskih poslovnih registrov.

Vlada je potrdila dopolnjen programa razvoja pristanišča za mednarodni promet v Kopru za obdobje 2016-2020. Dopolnitve se nanašajo na ureditev prostorov za nadzorni center kontejnerskega terminala ob RMG progi in železniških tirih, delavnic za vzdrževalce v skladišču 23L, garderob v skladišču Delanglade in začasnih objektov za zagotovitev ustreznih delovnih pogojev za zaposlene.

Vlada se je seznanila s poročilom projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin za obdobje julij-december 2018 in programom izvedbe drugega sistemskega množičnega vrednotenja in prenove sistema obdavčitve nepremičnin ter zagotavljanja manjkajočih podatkov za leti 2019/20. Projektni svet ugotavlja, da je večina podatkov o nepremičninah za drugo sistemsko množično vrednotenje zagotovljenih, ugotavlja tudi, da se je nadzor nad podatki v javnih evidencah okrepil, uredili pa so se tudi inštrumenti, ki omogočajo urejanje podatkov po uradni dolžnosti. Drugo sistemsko množično vrednotenje nepremičnin naj bi bil v skladu s predvideno novelo zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin izvedeno konec marca 2020.

Sprejela je odgovor Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije s področja približevanja zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, v katerem je navedla, da bo določbe direktive v slovenski pravni red prenesla z novelo zakona o industrijski lastnini, priprave katere so se začele že pred časom. Predlog novele zakona bo v kratkem posredovan v medresorsko usklajevanje, vlada pa predvideva, da bo potrjena najkasneje do septembra.

Vlada je dala soglasje za prispevek organizaciji ZN za hrano in kmetijstvo (FAO) regionalni projekt AdriaMed v letu 2019 v višini 10.000 evrov. Projekt promovira znanstveno sodelovanje in izmenjavo med jadranskimi državami (Albanijo, Črno goro, BiH, Italijo, Hrvaško in Slovenijo) s ciljem izboljšanja upravljanja ribiških aktivnosti.

Vlada je za generalnega direktorja direktorata za javno premoženje na ministrstvu za finance imenovala Aleksandra Nagodeta, ki bo petletni mandat začel 17. maja.

Za generalno direktorico direktorata za kmetijstvo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je imenovala Darjo Majkovič, in sicer z 10. majem za dobo petih.

Vlada je dala tudi soglasje k imenovanju Miloša Bavca za direktorja Geološkega zavoda Slovenije za novo petletno mandatno obdobje, ki bo začelo teči z julijem.

Vlada je sklenila, da se vpiše lastninska pravica v korist Darsa na presežnih zemljiščih v katastrskih občinah Vipavski križ, Murska sobota, Grič, Hmeljčič, Studenci, Novo mesto in Bršljin.

Soglašala je z odsvojitvijo nepremičnin Zavoda RS za blagovne rezerve, katerih solastnik je Petrol. Na podlagi pogodbe bo Petrol na zavod prenesel solastniški delež v SND Celje v vrednosti 1,97 milijona evrov, zavod pa na Petrol solastniške deleže na nekaj bencinskih servisih v vrednosti okoli 400.000 evrov in del deleža v SND Rače v vrednosti 1,57 milijona evrov. Menjava nepremičnin, ki sicer za zavod predstavljajo poslovno nepotrebne nepremičnine, bo izvedena brez doplačil po obojestransko ocenjeni vrednosti nepremičnin v znesku 1,97 milijona evrov.

Vlada je sprejela sklep o odvzemu statusa javno dobro na nekaterih zemljiščih v katastrski občini Ždinja vas. Gre za zemljišči, ki sta bili pridobljeni za potrebe gradnje avtoceste na odseku Hrastje-Lešnica, vendar za gradnjo avtoceste nista bili uporabljeni in po zakonu predstavljata t. i. presežni nepremičnini. Ker je Dars zanju že pridobil lastninsko pravico, je vlada sprejela sklep, ki omogoča deklaratoren vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo.