c S
Občinam na voljo sredstva za energetsko prenovo stavb 04.05.2019 09:19 Ljubljana, 03. maja (STA) - Ministrstvo za infrastrukturo je v uradnem listu objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021. Na voljo je okvirno 17,6 milijona evrov, razpis pa bo odprt do porabe sredstev oz. najpozneje do 18. novembra.

Kot izhaja iz razpisa, je od okvirnih 17,6 milijona evrov nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike 15 milijonov evrov sredstev EU, 2,6 milijona evrov pa iz slovenske udeležbe kohezijske politike. S sredstvi bo sofinanciranih 40 odstotkov upravičenih stroškov operacije, razen če izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja.

Razpisana sredstva so namenjena občinam za sofinanciranje projektov celovite energetske prenove: usklajene izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, če je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 10. junij, drugi rok 16. september, skrajni rok pa je 18. november. Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani Portal Energetika in v uradnem listu objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Potencialni vlagatelji lahko ministrstvu zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa, skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom pa je najpozneje 10 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Ministrstvo bo odgovore objavilo na Portalu Energetika.