c S
Na inšpektoratu za delo nezadovoljni z ravnijo spoštovanja predpisov 30.04.2019 07:33 Ljubljana, 29. aprila (STA) - Inšpektorji vseh treh inšpekcij, ki delujejo v okviru Inšpektorata RS za delo, so lani opravili 12.928 inšpekcijskih pregledov in ugotovili 24.363 kršitev. "Kljub nekoliko manj ugotovljenim kršitvam z ravnjo spoštovanja predpisov še ne moremo biti zadovoljni," je ugotovitve komentiral glavni inšpektor Jadranko Grlić.

Inšpektorji za delo so v letu 2018 na področju nadzora delovnih razmerij opravili 6879, na področju nadzora varnosti in zdravja pri delu 5842 ter na področju socialne inšpekcije 207 nadzorov. Raziskali so tudi 89 nezgod pri delu.

Ob tem so ugotovili 24.363 različnih kršitev in na podlagi tega izdali 10.481 upravnih in prekrškovnih ukrepov ter podali 35 naznanil sumov storitve kaznivega dejanja in kazenskih ovadb. Izrekli so za 3,83 milijona evrov glob. Izdali so tudi 530 dovoljenj za delo otrok in dali 18 soglasij glede izključitve posebnega varstva v skladu z zakonom o delovnih razmerjih.

Inšpektorat je lani prejel 6384 prijav, kar je nekaj manj kot v letu prej. Opozorili so tudi, da se je število poslovnih subjektov v državi lani povečalo za več kot 44.000, medtem ko število zaposlenih inšpektorjev kljub kadrovskim okrepitvam v preteklem letu temu ne sledi. Leta 2008 je bilo zaposlenih 87 inšpektorjev, konec lanskega leta pa poleg vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja še 81.

Na področju delovnih razmerij inšpektorji že od leta 2009 največji delež kršitev ugotavljajo pri plačilu za delo. Lani so ugotovili kar 5538 takih kršitev, kar je 50 odstotkov vseh kršitev v tem segmentu. Najbolj so izstopale kršitve glede plačilnega dneva (2332 kršitev), pri čemer v teh primerih ne gre le za neizplačilo plače, temveč pogosto za nepravočasno izplačilo plače. Veliko je bilo ugotovljenih tudi kršitev glede regresa za letni dopust (1926 kršitev).

Sledile so kršitve v zvezi z zaposlovanjem v širšem smislu (1288 kršitev), tem pa kršitve glede evidenc na področju dela in socialne varnosti (935 kršitev) in kršitve glede delovnega časa ter zagotavljanja odmorov in počitkov (674 kršitev). "Prepričani smo, da do prekomernega dela v praksi prihaja pogosteje, kot ga lahko ugotovijo inšpektorji," so opozorili.

Inšpektorji so lani obravnavali tudi kršitve v zvezi s sklepanjem pogodb civilnega prava v nasprotju z zakonom o delovnih razmerjih. Zaznali so razširitev pojava zagotavljanja dela delavcev uporabniku v nasprotju z določbami zakona o urejanju trga dela. Gre predvsem za primere delodajalcev, ki niso registrirani kot agencije in posredujejo delavce na podlagi poslovnih pogodb, pri čemer pa imajo dejanska razmerja vse znake zagotavljanja dela delavcev uporabniku, so opozorili.

Prav tako je inšpektorat lani začel z nadzorom spoštovanja določb zakona o čezmejnem izvajanju storitev. Število ugotovljenih kršitev v primerjavi z drugimi segmenti nadzora na področju delovnih razmerij sicer ne izstopa, obseg dela inšpektorata v zvezi z upravnim sodelovanjem pa narašča, so zapisali.

"Na področju delovnih razmerij opažamo, da se spoštovanje delovnopravne zakonodaje sicer počasi izboljšuje, a se je treba zavedati, da se to izboljšanje z vidika ugotovitev inšpektorata za delo pozna z določenim časovnim zamikom, saj se precej kršitev, obravnavanih v letu 2018, nanaša še na pretekla obdobja," so komentirali podatke.

Na področje varnosti in zdravja pri delu se je nanašalo 1061 novih prijav, število prijav pa se vsako leto povečuje. Inšpektorji za varnost in zdravje pri delu so v letu 2018 ugotovili 14.137 kršitev. Med vsemi ugotovljenimi kršitvami ponovno izstopajo kršitve, ki se nanašajo na postopke ocenjevanja tveganj in na zagotavljanje zdravstvenega varstva delavcem. V skoraj enakih deležih pa sledijo kršitve, ki so jih inšpektorji ugotovili v zvezi z urejenostjo delovnih mest na začasnih in premičnih gradbiščih ter v zvezi z usposabljanjem delavcev za varno delo.

Pristojni inšpektorji so v letu 2018 raziskali 89 nezgod pri delu, od tega osem smrtnih, 62 težjih, 15 lažjih, tri kolektivne nezgode ter en nevarni pojav. Število prijavljenih nezgod pri delu se je sicer v letu 2018 glede na preteklo leto, ko je bilo prijavljenih 9567 nezgod, povečalo na 10.187.

Socialna inšpekcija je medtem v letu 2018 prejela 273 prijav ter zaključila z obravnavo 289 inšpekcijskih zadev. 59 odstotkov teh se je nanašalo na ravnanja centrov za socialno delo. Približno 17 odstotkov zaključenih inšpekcijskih zadev se je nanašalo na delo izvajalcev institucionalnega varstva starejših. V zaključenih inšpekcijskih zadevah so inšpektorji izvajalcem v 107 primerih izrekli naročila in ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.