c S
Agencija za raziskovalno dejavnost pri izbiri projektov za sofinanciranje le delno učinkovita 26.04.2019 10:45 Ljubljana, 26. aprila (STA) - Računsko sodišče je pri revidiranju učinkovitosti Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS pri izbiri raziskovalnih programov in projektov v letu 2017 in prvi polovici leta 2018 ugotovilo, da je bila agencija pri tem le delno učinkovita. Ugotovili so več pomanjkljivosti v postopkih izbire projektov in nadzoru nad porabo sredstev.

Po mnenju revizorjev bi lahko agencija svoje poslovanje izboljšala tako pri načrtovanju kot tudi pri izvajanju postopkov izbire raziskovalnih programov in projektov, ki jih sofinancira.

Računsko sodišče je med drugim opozorilo, da je znanstveni svet agencije člane občasnih strokovnih teles za raziskovalne programe in projekte imenoval šele po odpiranju prijav, ko so bili prijavljeni programi in projekti že znani. Agencija tudi ni izkazala, da so omenjena strokovna telesa preverjala izpolnjevanje kvalitativnih pogojev za tuje recenzente, ki so jih imenovala za ocenjevanje projektov.

Raziskovalne organizacije podatkov o spremembah pri izvajanju raziskovalne dejavnosti bodisi niso posredovale agenciji bodisi jih niso posredovale sproti, "zaradi česar agencija najmanj v enem primeru ni pravočasno ustavila financiranja raziskovalne aktivnosti in zahtevala od izvajalca odprave ugotovljenih nepravilnosti", so zapisali revizorji. Agencija najmanj v enem primeru tudi ni ravnala v skladu z določilom razpisa za projekte, da mora biti sofinanciranje obvezno v denarju.

Računsko sodišče je med drugim agenciji predlagalo, da bi bilo bolje, da bi postopek izbire raziskovalnih projektov izvedla enofazno in ne dvofazno, s čimer bi se skrajšal čas in zmanjšali stroški izvedbe postopka izbire. Ugotovilo je tudi, da institut neposredne uvrstitve prijav posameznih programskih skupin v drugo fazo postopka javnega razpisa ne zagotavlja, da se v drugo fazo uvrstijo najboljši projekti, saj neposredno uvrščene prijave niso podvržene ocenjevanju.

Glede nadzora je računsko sodišče ugotovilo, da agencija izvajanja raziskovalnih programov in projektov ni nadzirala in spremljala dovolj učinkovito, saj je nadzore namenske porabe sredstev ter vsebinske preglede z obiski programskih in projektnih skupin zagotavljala v premajhnem obsegu, da bi lahko pridobila ustrezne podatke o namenski porabi sredstev. Izvajalci raziskovalnih projektov so v vmesnih poročilih agenciji poročali nepopolno in pomanjkljivo, agencija pa jih ni pozvala k dopolnitvi, so ugotovili revizorji.

Glede spremljanja, kakšni učinki so bili doseženi z dodeljenimi sredstvi, pa so revizorji ugotovili, da je agencija sicer spremljala te učinke prek končnih poročil, ni pa jih merila in analizirala, da bi jih lahko ovrednotila.

Med revizijskim postopkom je agencija sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo nekaterih razkritih nesmotrnosti, za preostale pa je računsko sodišče zahtevalo predložitev odzivnega poročila. Agenciji je podalo tudi priporočila za izboljšanje postopkov izbire raziskovalnih programov in projektov.