c S
Vlada o gospodarskih temah 18.04.2019 13:40 Ljubljana, 18. aprila (STA) - Na današnji seji je vlada predlagala zamik novega množičnega vrednotenja nepremičnin, obveznost zagotavljanja predelave odpadnih sveč pa je prenesla z zbiralcev na proizvajalce oz. prodajalce. Določila je tudi nove smernice za delovanje DUTB, ki se med drugim nanašajo na sprejemanje strateško pomembnih poslovnih odločitev.

Vlada je na današnji seji potrdila predloga novel zakonov o množičnem vrednotenju nepremičnin in o evidentiranju nepremičnin. Z njima se rok za izvedbo množičnega vrednotenja z letošnjega poletja zamika na konec marca prihodnje leto. Obvestila o novih vrednostih bodo lastniki nepremičnin po novem prejeli v aprilu 2020. Takrat bodo lahko tudi začeli postopke za uveljavljenje posebnih okoliščin za posamezno nepremičnino.

Na seji je določila tudi nove smernice za delovanje Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Spremembe se med drugim nanašajo na sprejemanje strateško pomembnih poslovnih odločitev in upoštevanje cenitev pri nepremičninah. Po novem bo morala tako DUTB npr. strateško pomembne poslovne odločitve predložiti v presojo in soglasje vladi kot skupščini.

Ministrski zbor je izdal uredbo o odpadnih nagrobnih svečah. Njen cilj je bolj jasna ureditev, ustreznejše ravnanje z odpadnimi svečami in preprečevanje njihovega kopičenja pri zbiralcih. Z uredbo je obveznost zagotavljanja obdelave odpadnih nagrobnih sveč prenesena na proizvajalce sveč namesto zbiralcev, na novo se predpisuje tudi finančno jamstvo, ki ga morajo zagotavljati ti proizvajalci.

Vlada se je seznanila z informacijo, da Sloveniji do leta 2020 morda ne bo uspelo doseči zastavljenega 25-odstotnega deleža obnovljivih virov energije v skupni rabi bruto končne energije. Delež bi morala povečati za okoli trikrat toliko, kot ga je med letoma 2010 in 2017. Infrastrukturno ministrstvo sicer v letih 2019 in 2020 za to načrtuje ukrepe.

Na okoljskem področju je vlada danes izdala tudi dopolnjeno uredbo o izvajanju odločbe EU o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Dopolnitev določa, da se presežek dodeljenih letnih emisij teh plinov v višini 6.120.362 enot iz leta 2016 prenese v leto 2017.

Vlada je določila tudi besedilo predloga sprememb zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih in ga poslala v obravnavo državnemu zboru po rednem postopku. Predlog med drugim določa, da se nematerializirani vrednostni papirji na ukinjenih registrskih računih prenesejo na skupni namenski račun pri centralno depotni družbi KDD, po 31. decembru 2021 pa na posebni račun Kapitalske družbe (Kad).

Kar nekaj odločitev je vlada danes sprejela na kadrovskem področju. Miranu Miheliču je podelila polni mandat generalnega direktorja Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Mihelič je od novembra lani agencijo vodil kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja. Za direktorja Uprave RS za jedrsko varnost je imenovala Igorja Sirca, ki je bil doslej na upravi vodja sektorja za pripravljenost na izredne dogodke.

V nadzorni svet družbe Sodo je vlada imenovala Mojco Soža in Damirja Ivančića. Darjo Kocjan je razrešila s položaja generalne direktorice direktorata za kopenski promet na ministrstvu za infrastrukturo ter za vršilko dolžnosti generalne direktorice imenovala Andrejo Knez. Simono Vrevc pa je razrešila z mesta vršilke dolžnosti generalne direktorice direktorata za kmetijstvo v ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, saj bo Vrevčeva začasno premeščena na ministrstvo za zunanje zadeve, kjer bo delovala kot svetovalka za večletni finančni okvir v stalnem predstavništvu Slovenije pri EU v Bruslju.

Na seji se je vlada seznanila z letošnjim poročilom o razvoju Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar), v katerem so prikazana gibanja na področju strateških usmeritev, začrtanih v strategiji razvoja Slovenije 2030. Poročilo ugotavlja, da Slovenija od leta 2016 ponovno zmanjšuje zaostanek v gospodarski razvitosti za povprečjem EU, a so na nekaterih področjih gibanja odstopala od načel vzdržnega razvoja.

Seznanila se je tudi s poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Slovenija - dežela zagonskih podjetij (startupov). Ministrstva so že izvedla določene ukrepe, za nekatere pa so ugotovila, da potrebujejo pripravo strokovnih podlag za izvedbo z namenom iskanja najbolj ustreznih rešitev.

Vlada je sprejela predlog novele zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev, ki bo obravnavan po skrajšanem postopku. Razlog za sprejem je opozorilo Evropske komisije zaradi neskladnosti z evropsko direktivo, zaradi česar je Slovenija že prejela dva uradna opomina.

Izdala je spremembe uredbe o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest ter potrdila spremembe odloka o določitvi gozdnogospodarskih območij v državi. Izdala je tudi odločbo o izboru koncesionarja, s katero se koncesija za rabo vode za odvzem naplavin iz zahodnega dela gramoznice Babinci podeli družbi Segrap iz Ljutomera. Vlada je izbrala tudi izvajalce koncesij za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda v devetih sklopih.