c S
Ljubljanski stanovanjski sklad objavil razpis za dodelitev 150 stanovanj 12.04.2019 11:22 Ljubljana, 12. aprila (STA) - Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljane (Mol) je objavil razpis za dodelitev 150 neprofitnih stanovanj v Ljubljani in na Vrhniki. Stanovanja bodo vseljiva predvidoma konec leta 2020. Obrazec vloge bo prosilcem na voljo na recepciji in na spletni strani stanovanjskega sklada, oddati pa jo morajo najkasneje do 17. maja.

Od 150 stanovanj bo 100 stanovanj namenjenih prosilcem, ki so uvrščeni na listo A in niso zavezani za plačilo lastne udeležbe. Prosilcem z liste B, ki so zavezani k plačilu lastne udeležbe, pa je namenjenih 50 stanovanj. Med stanovanji jih je 11 arhitekturno prilagojenih za osebe na invalidskem vozičku, pet stanovanj je prilagojenih za slepe in gluhe osebe. 20 stanovanj je primernih za samske osebe, piše v razpisu na spletni strani sklada.

Dodelili pa bodo tudi tržna stanovanja, ki so v lasti pravnih oseb in jih je stanovanjski sklad pridobil po modelu javno-zasebnega partnerstva. Stanovanja bodo za predvidoma 20 let dodeljena upravičencem, ki ne bodo zbrali dovolj točk, da bi jim bilo dodeljeno neprofitno stanovanje in bodo podali soglasje za rešitev stanovanjskega vprašanja na ta način. Za tržna stanovanja bodo sklenjene najemne pogodbe v obliki notarskega zapisa z najemnino v višini neprofitne najemnine.

Neprofitna najemnina za povprečno dvosobno stanovanje, veliko 55 kvadratnih metrov, znaša 180 evrov.

Obrazec vloge je prosilcem na voljo na na recepciji in na spletni strani javnega stanovanjskega sklada. Vlogo s prilogami morejo prosilci oddati najkasneje do 17. maja. Pošljejo jo lahko s priporočeno pošto ali jo oddajo v glavni pisarni stanovanjskega sklada.

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo imeti sicer tekom razpisnega postopka stalno prebivališče na območju Mola razen nekaterih izjem.

Med upravičenci so namreč tudi žrtve nasilja v družini, ki imajo na območju občine začasno bivališče v materinskih domovih in zatočiščih, invalidi, vezani na trajno uporabo invalidskega vozička oziroma trajno pomoč druge osebe, če imajo v Molu večje možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve ter najemniki bivalnih enot v lasti stanovanjskega sklada, ki se nahajajo na območju Vrhnike ter so imeli pred vselitvijo v predmetno bivalno enoto stalno prebivališče v Ljubljani.

Do neprofitnega stanovanja so sicer upravičeni prosilci, katerih dohodki gospodinjstev v lanskem letu niso presegli zgornje meje, določene v odstotkih od povprečne neto plače v državi. Ta je v navedenem obdobju znašala 1092 evrov. Stanovanja so tudi različnih velikosti, odvisno od števila družinskih članov.