c S
Revizija poslovanja Občine Šentrupert za leto 2016 pokazala številne nepravilnosti 12.04.2019 10:58 Šentrupert, 12. aprila (STA) - Računsko sodišče je ob reviziji poslovanja Občine Šentrupert v letu 2016 za mnoga področja občini izreklo negativno mnenje. Podalo je priporočila za izboljšanje poslovanja in zahtevalo predložitev odzivnega poročila. Revizija je med drugim pokazala nepravilnosti v izvajanju proračuna, izplačevanju plač, javnih naročilih in zadolževanju.

"Občina pri izvajanju projektov gradnje vrtca v Šentrupertu in gradnje Lesno predelovalnega centra Puščava z ustanovitvijo stavbne pravice ni izvedla ustreznih postopkov ter ni spoštovala načel učinkovitosti in gospodarnosti, s pogodbo o najemu objekta vrtca pa je za več kot dvakrat presegla dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme prihodnjih let," je v revizijskem poročilu med drugim zapisalo računsko sodišče.

Občina je dodelila in izplačala sredstva gospodarski družbi Dežela kozolcev Šentrupert, ki ni bila izbrana z javnim razpisom, hkrati pa za ustanovitev in povečanje kapitala ni izpolnila zakonskih pogojev in ni izvajala celovitega nadzora nad poslovanjem, so zapisali revizorji.

Poročilo kaže tudi, da je občina pomanjkljivo pripravila nekatere proračunske dokumente in pomanjkljivo objavljala javne razpise ter razpisno dokumentacijo na področju dodeljevanja tekočih transferjev nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

"Prav tako župan ni določil obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti, občina ni mesečno načrtovala likvidnosti proračuna, prevzela je obveznosti za rekonstrukcijo lokalnih cest, ne da bi z izvajalcem sklenila pogodbo, prevzela je več obveznosti, kot je imela načrtovanih sredstev, pri plačilu obveznosti iz proračuna ni upoštevala plačilnih rokov ...," navaja revizijsko poročilo.

Občina se je med drugim tudi dolgoročno zadolžila, čeprav je presegla zakonsko dovoljeno mejo odplačil, sklenila je dogovore, ki imajo naravo dolgoročne zadolžitve, ne da bi upoštevala postopke zadolževanja občin, ter se zadolžila tudi za tekoče odhodke, hkrati pa ministrstvu za finance ni posredovala popolnih podatkov in vseh potrebnih dokumentov o stanju zadolženosti občine in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine.

Občina mora v odzivnem poročilu izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.