c S
Vlada o gospodarskih temah 11.04.2019 12:58 Ljubljana, 11. aprila (STA) - Vlada je danes izdala uredbo o izvajanju uredbe EU o skladih denarnega trga, katere cilj je zagotoviti boljšo zaščito vlagateljev in enotna pravila skrbnega ter varnega poslovanja, upravljanja in preglednosti. Sprejela je tudi poročilo o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v drugem polletju lani.

Cilj evropske uredbe o skladih denarnega trga je zagotoviti boljšo zaščito vlagateljev in enotna pravila skrbnega ter varnega poslovanja, upravljanja in preglednosti, ki se uporabljajo za sklade denarnega trga v vsej EU. Organ, pristojen za opravljanje nadzora nad izvajanjem evropske uredbe in danes izdane uredbe o izvajanju, je Agencija za trg vrednostnih papirjev, ki je že sedaj na podlagi zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov v Sloveniji pristojni organ za opravljanje nadzora nad investicijskimi skladi (tudi nad trenutno štirimi skladi denarnega trga) in njihovimi upravljavci. Uredba o izvajanju določa tudi način opravljanja nadzora, nadzorne ukrepe in kazenske določbe.

Vlada je sprejela poročilo ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v drugem polletju lani. V tem obdobju je inšpekcija prejela 17 prijav oziroma pobud za uvedbo inšpekcijskega nadzora, obravnavala jih je 15. Od teh je bilo šest takšnih, na podlagi katerih je bil ali še bo uveden inšpekcijski nadzor. V devetih primerih je bilo ugotovljeno, da glede na vsebino sodijo v pristojnost drugih organov, da ne obstajajo razlogi za uvedbo inšpekcijskega nadzora ali, da vloge glede na vsebino ni mogoče obravnavati kot prijavo. V drugi polovici leta je sicer inšpekcij izvedla šest inšpekcijskih nadzorov. Nepravilnosti so bile ugotovljene v treh nadzorih, uvedenih na podlagi prijav.

Iz Ekonomsko-socialnega sveta je vlada po zamenjavi na vrhu ministrstva za zdravje razrešila člana Sama Fakina in namestnico člana Pio Vračko. V svet je imenovala novega ministra za zdravje Aleša Šabedra kot člana in državnega sekretarja na tem ministrstvu Tomaža Pliberška kot namestnika člana.

S 17. aprilom je v nadzorni svet družbe Borzen za mandatno dobo petih let imenovala člane Mojco Kert, Alenko Kolar in Jureta Jemca.

S petkom pa je za vršilko dolžnosti generalnega direktorja direktorata za vode in investicije na ministrstvu za okolje in prostor vlada imenovala Vesno Ugrinovski. Delo bo opravljala do imenovanja generalnega direktorja, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 11. oktobra.

Vlada se je seznanila z vsebino pisma o nameri v zvezi z varnostno-tehnično nadgradnjo železniškega predora med Podrožco in Jesenicami (železniškega predora Karavanke) med ministrstvom za infrastrukturo in avstrijskim zveznim ministrstvom za promet, inovacije in tehnologijo.

Sprejela je sklep o odvzemu statusa javne železniške infrastrukture na nekaterih nepremičninah v katastrskih občinah Radenci, Bobovo, Stara Cerkev, Otiški vrh, Kresnice in Borovnica.

Zavrgla pa je predlog za ničnost uredbe o koncesiji za graditev žičnic med Bohinjsko Bistrico, Ravnami in Sedlom pod Malim Vrhom ter Slatnikom v Bohinjski Bistrici ter predlog za ničnost odločbe vlade o podelitvi koncesije. Predloga za ničnost sta vložila Janez Tičar in Mirko Bogataj.

Ministrski zbor je sprejel mnenje o predlogu novele zakona o dohodnini, ki ga je državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem (SDS). Vlada predlogu nasprotuje.

Prav tako je oblikovala mnenje o predlaganem stališču, ki ga bodo pogajalci v imenu EU zastopali na Svetovni konferenci o radiokomunikacijah leta 2019 (WRC-19) Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU). Slovenija opozarja, da se pri pogajanjih o kakršnihkoli pomembnih spremembah pravilnika zveze o radiokomunikacijah držav članic EU ne more zavezati, da v celoti sledijo vsebini, kot je določena v prilogi sklepa zaradi velikega števila drugih držav članic ITU. Zato si bo država prizadevala za izboljšanje besedila v smeri, da se bomo pri navedenih pogajanjih trudili za skladnost ITU Pravilnika o radiokomunikacijah s pravom EU.

Ministrski zbor je sprejel tudi sklep Sveta EU o podpisu sporazuma med EU in Korejo o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza v imenu EU. Določbe sporazuma bodo nadomestile ali dopolnile obstoječe določbe iz dvostranskih sporazumov držav članic s Korejo. Med temi državami ni Slovenije.

Vlada je sprejela stališče k predlogu uredbe sveta o spremembi uredbe EU glede nekaterih ribolovnih možnosti. Vlada podpira predlog uredbe, ki slovenskega ribištva sicer ne zadeva.