c S
Višji prihodki ZZZS v letu 2018 omogočili prve pozitivne trende na področju dostopnosti storitev 11.04.2019 11:58 Ljubljana, 11. aprila (STA) - Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) se bo v torek seznanila z lanskoletnim poslovanjem zavoda. V 170 strani obsežnem gradivu za sejo generalni direktor ZZZS Marjan Sušelj poudarja, da so višji prihodki zavoda v letu 2018 omogočili prve pozitivne trende na področju dostopnosti zdravstvenih storitev.

Prihodki ZZZS v letu 2018 za 207 milijonov evrov višji kot leto poprej

Osnovna značilnost poslovnega leta 2018 so bile po Sušljevi oceni ugodne gospodarske okoliščine, ki so vplivale na rast prihodkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, saj so bili ti za 207 milijonov evrov višji kot leto poprej, povečini zaradi večjih prispevkov, nekoliko pa tudi zaradi postopnega prehoda obveznosti za specializacije in pripravništvo na proračunska sredstva države.

S tem so bila zagotovljena sredstva za povečanje obsega programov zdravstvenih storitev, boljše vrednotenje nekaterih programov in boljšo dostopnost zavarovanih oseb do zdravstvene oskrbe. Odlok o najvišji dovoljeni porabi javne zdravstvene blagajne je bil sprejet konec avgusta, vlada pa je dala soglasje k rebalansu finančnega načrta v oktobru.

Zaradi pozno sprejetih formalnih podlag in omejenih zmogljivosti izvajalcev ti niso uspeli opraviti vsega predvidenega povečanega obsega storitev, ZZZS pa je zato leto 2018 končal s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 32 milijonov evrov. Del teh sredstev je shranjen v rezervah, del pa bo porabljen v letu 2019 izključno za financiranje pravic zavarovanih oseb.

Lani prvi pozitivni trendi na področju dostopnosti storitev in čakalnih dob

Sušelj kot ključne dosežke pri financiranju programov in s tem zagotavljanju boljše dostopnosti storitev v letu 2018 navaja: zagotovljena sredstva za povečanje števila timov na primarni ravni ter količinsko neomejeno plačilo oziroma plačilo po dejanski realizaciji v specialistični bolnišnični obravnavi za izbrane operacije in v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti za izbrane posege.

Na seznamu dosežkov so tudi plačilo do 20 odstotkov preseganja pogodbeno dogovorjenega letnega programa v fizioterapiji in v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (npr. v dermatologiji, internistiki, kardiologiji, klinični genetiki) ter v zobozdravstveni dejavnosti (npr. ortodontija, zobozdravstvo za odrasle, mladino in študente), kot tudi povišanje cen zdravstvenih storitev za pet odstotkov.

S krepitvijo vlaganj in na podlagi širitve programov v zadnjih dveh letih tako v ZZZS zaznavajo prve pozitivne rezultate na področju skrajševanja čakalnih dob. Po podatkih iz sistema e-naročanja so bile skrajšane čakalne dobe za slikanje z magnetno resonanco, računalniško tomografijo in drugo radiološko diagnostiko.

Podatki s 1. januarja letos kažejo, da se je skupno število vseh čakajočih zmanjšalo za 26.137 oseb v primerjavi s stanjem 1. aprila lani. V enakem obdobju se je po Sušljevih navedbah zmanjšalo tudi število oseb, ki na izbrane zdravstvene storitve čakajo nedopustno dolgo, in to za 5990 oseb oziroma za 3,8 odstotka.

Generalni direktor Sušelj opozarja na pomanjkanje kadrov v službi ZZZS

Skrb pa vzbujajo trendi na področju zdravstvenega absentizma, kjer so izdatki za nadomestila za začasno odsotnost od dela v letu 2018 še naprej rasli. V ZZZS menijo, da na ta pojav vpliva splet demografskih, zdravstvenih, ekonomskih in socialnih dejavnikov, zato je učinkovitost ukrepov zavoda zelo omejena ter je potrebna sprememba sistema in zakonodaje, zlasti v primeru dolgotrajnih staležnikov.

V zvezi z organizacijo službe ZZZS Sušelj opozarja na pomanjkanje kadrov, ki je posledica razhajanja med večletnim zmanjševanjem števila zaposlenih (leta 2006 jih je bilo 953, lani pa 859) na eni strani in novih nalog ter razvojnih ambicij na drugi. Notranje rezerve so izčrpane, zato bodo po njegovi oceni v prihodnje nujne kadrovske okrepitve.

"Leto 2018 so zaznamovali boljši finančni pogoji poslovanja in prvi pozitivni trendi boljše dostopnosti do zdravstvenih storitev. Vse bolj pa so prisotna ozka grla na področjih, ki so v zadnjih letih ostala zanemarjena - na razvoju mreže izvajalcev, načrtovanju specializacij in vlaganjih v zmogljivosti in opremo," lanskoletno poslovanje povzema Sušelj.

Sušelj: Denar ni več ključni problem, potrebne so rešitve na sistemski ravni

Po njegovem mnenju denar ni več ključni problem dostopnosti zdravstvenih storitev, temveč je rešitve treba iskati na širši sistemski ravni s konstruktivnim sodelovanjem vseh ključnih deležnikov zdravstvenega sistema. Velika ovira je pomanjkanje kapacitet, predvsem na primarni zdravstveni ravni oziroma v družinski medicini.

Poleg tega v ZZZS opozarjajo na zahtevnost in dolgotrajnost sistema načrtovanja, odobravanja in dogovarjanja programov zahteven, kar se je pokazalo tudi v letu 2018. Po njihovem mnenju bo treba zavihati rokave tudi pri spremembi zakonodaje na področju zdravstvenega zavarovanja. Sušelj upa, da bo nova zakonodaja nared že do konca letošnjega leta ali najkasneje v prvi polovici prihodnjega.

Sicer bodo delegati skupščine ZZZS na čelu s predsednico Lučka Böhm na torkovi seji prisluhnili tudi direktorici Nacionalnega inštituta za javno zdravje Nini Pirnat, ki jim bo predstavila uspehe v desetletnem razvoju državnega programa presejanja Svit in spremljanje čakalnih dob v sistemu e-naročanja.