c S
Vlada o gospodarskih temah 04.04.2019 14:08 Ljubljana, 04. aprila (STA) - Vlada je danes izdala uredbo o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom proge Divača-Koper, ki določa temelje koncesijskega razmerja med državo in projektnim podjetjem 2TDK. Prav tako se je vlada seznanila z osnutkom nacionalnega reformnega programa, ki med drugim spremembe na davčnem in pokojninskem področju.

Na podlagi uredbe o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom proge Divača-Koper, ki jo je danes izdala vlada, bo sklenjena koncesijska pogodba. Kot so pojasnili v vladnem uradu za komuniciranje, je najpomembnejša vsebina koncesijskega akta porazdelitev tveganj med državo kot koncedentom ter 2TDK kot koncesionarjem in uradnim investitorjem v novo železniško progo v času gradnje in obratovanja infrastrukture. Koncesijsko razmerje bo sicer sklenjeno za 45 let.

Vlada je sprejela spremembe sklepa o imenovanju projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta drugi tir Divača-Koper, s katerim se članom omogoči plačilo sejnin.

Vlada je začela obravnavo predloga zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Obravnavo bo nadaljevala na prihodnji seji.

Na seji se je vlada seznanila z osnutkom nacionalnega reformnega programa za 2019 in 2020. Končni dokument bo obravnavala predvidoma prihodnji teden in ga Evropski komisiji poslala do 15. aprila. Osnovni cilj ekonomske politike je spodbujanje konkurenčnosti in produktivnosti gospodarstva, omenja pa med drugim spremembe na davčnem in pokojninskem področju.

Vlada je sprejela predlog novele zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, s katerim se ukinja zaračunavanja nadomestil in provizij potrošnikom za brezgotovinska plačila vrednotnic s plačilnimi karticami. Sprememba zakona bo obravnavan po skrajšanem postopku, gre pa za uskladitev z evropsko direktivo na področju plačilnih storitev na notranjem trgu.

Vlada je ugotovila, da je na podlagi zakona za zaščito vrednosti kapitalske naložbe v NLB prišlo do zmanjšanja namenskega premoženja sklada za nasledstvo v višini 3461 evra. Zaradi omenjenega zmanjšanja in povečanja zaradi tečajnih razlik ter spremembe vrednosti kapitalskih naložb je bila vrednost namenskega premoženja sklada zadnji dan lanskega leta 222,65 milijona evrov.

Vlada je sprejela uredbo o izvajanju evropske uredbe o preiskavah in preprečevanju nesreč in incidentov v civilnem letalstvu.

Vlada je sprejela sedmo letno poročilo o izvajanju programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011-2020, ki predstavlja izvedene ukrepe v letu 2017. Med doseženimi cilji omenjenega programa vlada izpostavlja izvajanje 112 začetnih gospodarskih investicij, ki obetajo 445 novih delovnih mest in 355 novih ali obnovljenih turističnih ležišč.

Vlada je podprla predloga uredb Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s protokolom k sporazumu o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Gambijo ter med EU in Zelenortski otoki. Podprla je tudi predlog sklepa Sveta o podpisu in začasni uporabi protokola o izvajanju sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Zelenortski otoki ter med EU in Gambijo.

Na seji se je vlada opredelila do sklepov, ki jih je odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejel ob obravnavi problematike slovenske samooskrbe in primera uvoza mesa sporne kakovosti. Samooskrba je prepoznan pomemben vidik nadaljnjih usmeritev, ob katerem pa moramo upoštevati tudi potrebe po varovanju naravnih virov, ohranjanju obdelanosti in poseljenosti podeželja na celotnem ozemlju Slovenije, so zapisali na vladi in dodali, da bo resolucija, ki jo bodo v drugi polovici leta predložili v potrditev DZ, podlaga za pripravo ustreznih konkretnih ukrepov skupne kmetijske politike po 2020.

Vlada se je seznanila z mnenjem urada za nadzor proračuna o izpolnjevanju zagotovil akreditacije sistema za operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. V tokratnem mnenju urad vlado seznanja, da organ upravljanja in organ za potrjevanje še vedno izpolnjujeta merila, ki sta jih izpolnjevala za imenovanje ob akreditaciji sistema. Ne glede na navedeno pa urad izpostavlja ugotovljene pomanjkljivosti v povezavi z informacijskim sistemom e-MA.

Vlada je v vlogi skupščine družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG) sprejela spremembo in dopolnitve akta o ustanovitvi družbe z namenom pravočasnega imenovanja novih članov nadzornega sveta. Vlada je sprejela tudi sklep, s katerim poslovodstvu družbe SiDG nalaga pripravo novega strateškega načrta poslovanja družbe za obdobje 2020-2029.

Z namenom reševanja problematike dolgih čakalnih dob za tovorna vozila in avtobuse na mejnih prehodih je vlada sprejela tudi sklep o ustanovitvi delovne skupine vlade. Njena naloga je predlagati ukrepe oziroma rešitve, ki bodo vodili do skrajšanja čakalnih dob na mejnih prehodih ter v zvezi s težavami v povezavi z tranzitom po Sloveniji.

Vlada je določila besedilo javnega poziva za predlaganje kandidatov za člane sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev. Vlada se je namreč 7. marca seznanila z informacijo, da Primožu Damjanoviču, Primožu Pinozi, Mojci Majič in Vesni Stanković Juričić 14. julija poteče mandat, v 30 dneh po posredovanju obvestila o izteku mandata članov sveta agencije pa mora vlada v uradnem listu objaviti poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člane sveta agencije.