c S
Onkološki inštitut za letos načrtuje izravnano poslovanje 03.04.2019 07:15 Ljubljana, 02. aprila (STA) - Svet Onkološkega inštituta (OI) Ljubljana je na današnji seji sprejel finančni načrt zavoda za leto 2019, ki po besedah generalne direktorice OI Zlate Štiblar Kisić predvideva izravnane prihodke in odhodke. Načrtovana višina letošnjih skupnih prihodkov je nekaj manj kot 125,8 milijona evrov in je za 4,7 odstotka višja od doseženih v letu 2018.

Štiblar Kisićeva je na seji pojasnila, da načrtovani prihodki od zdravstvenih storitev presegajo lanskoletno višino predvsem zaradi višjih cen zdravstvenih storitev od 1. januarja letos. Načrtovani skupni odhodki za letos pa po njenih besedah prav tako znašajo nekaj manj kot 125,8 milijona evrov in bodo za 5,5 odstotka višji od doseženih v letu 2018.

V letu 2019 na OI načrtujejo 7,2 odstotka višje prihodke za izvajanje javne službe ter 1,7 odstotka višje prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu, pri čemer bo delež prihodkov na trgu znašal 2,8 odstotka vseh prihodkov. Načrtovani odhodki za izvajanje javne službe bodo glede na lani višji za 7,2 odstotka, odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu pa bodo višji za 0,5 odstotka.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo nekaj manj kot 75 milijonov evrov in bodo za 6,5 odstotka višji od doseženih v lanskem letu. Načrtovani stroški dela z vključenimi novimi zaposlitvami in premestitvami pa za letos znašajo nekaj manj kot 42,4 milijona evrov in bodo za 12 odstotkov višji od lanskoletnih.

Brez novih zaposlitev in premestitev bodo načrtovani stroški dela za 7,2 odstotka višji kot v letu 2018, je navedla Štiblar Kisićeva in dodala, da za letos načrtujejo okoli 50 dodatnih zaposlitev. Po njenih besedah so se v vodstvu OI zaradi preobremenjenosti zaposlenih soočili z zahtevami po 180 dodatnih zaposlitvah, kar pa ne bi bilo finančno vzdržno.

Člane sveta je zanimalo, kako bo zavod pokril višje stroške dela zaradi dodatnih zaposlitev. Strokovni direktor OI Viljem Kovač je odgovoril, da z višjimi prihodki zaradi večjega obsega dela, še posebej na programih slikovne in molekularne diagnostike, genetike in paliative. Po besedah Štiblar Kisićeva želijo z dodatnimi zaposlitvami tudi znižati število nadur in podjemnih pogodb.

"Pri bolnišnični dejavnosti letos načrtujemo 14,1 odstotka večji obseg števila primerov, kot smo ga načrtovali v lanskem letu in 0,3 odstotka več, kot smo jih realizirali v letu 2018. V sklopu specialistične ambulantne dejavnosti pa načrtujemo 5,7-odstotno povečanje fizičnega obsega dela glede na realizacijo v lanskem letu," je pojasnil Kovač.

Skupna vrednost načrtovanih investicij za leto 2019 znaša nekaj manj kot 8,1 milijona evrov. Pri tem bodo investicije v zgradbe znašale nekaj več kot 1,2 milijona evrov, v medicinsko in nemedicinsko opremo ter programsko opremo pa nekaj manj kot 6,9 milijona evrov. Zadolževanja v letošnjem letu ne načrtujemo, je opozorila Štiblar Kisićeva.

Kovač pa je poudaril, da na OI nimajo čakalnih dob. Po njegovih besedah to velja za vse vrste zdravstvenih storitev: prvi, kontrolni in konzilijarni pregled pri onkologu. Po njegovih besedah tudi bolniki, ki so naročeni na CT, na preiskavo ne čakajo zaradi zasedenosti aparata, ampak predvsem zaradi poteka zdravljenja.

Sicer je ljubljanski OI v lanskem letu posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v višini nekaj več kot 930.000 evrov, pokril je tudi vse izgube iz preteklih let, zato bo vodstvo OI na čelu z generalno direktorico Štiblar Kisićevo predlagalo izstop iz sanacijskega programa.