c S
Za sofinanciranje fotovoltaičnih naprav na voljo 10 milijonov evrov evropskih sredstev 29.03.2019 14:19 Ljubljana, 29. marca (STA) - Ministrstvo za infrastrukturo je v uradnem listu objavilo razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019 - 2022. Za sofinanciranje je v štiriletnem obdobju na voljo 10 milijonov evrov, do sredstev pa so upravičeni podjetja, samostojni podjetniki in zadruge.

Gre za evropska sredstva v okviru operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v večletnem finančnem obdobju 2014 - 2020 na prednostni osi trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja in znotraj prednostnih naložb za spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov.

Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo elektrike z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z elektriko ter hranilnikov energije.

Upravičeni nameni porabe razpisanih sredstev so nakup in vgradnja fotonapetostnih modulov, opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem elektrike z izrabo sončne energije in hranilnikov energije, ob tem pa še priključitev na elektroenergetsko omrežje ter izobraževalne vsebine in promocijske aktivnosti.

Upravičeni stroški so poleg tistih za nakup in vgradnjo naprave ter hranilnika energije še stroški za pripadajoče električne inštalacije in opremo, pripravo in izvedbo obrtniških in instalacijskih del, strokovni nadzor v vrednosti treh odstotkov od upravičenih stroškov operacije, informiranje in komuniciranje ter storitve zunanjih izvajalcev.

Prijavitelji po tem razpisu so lahko gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ne morejo pa biti to podjetja, ki proizvajajo naprave, ki so predmet razpisa. Prav tako obstaja nekaj omejitev glede dejavnosti, ki so upravičene do sofinanciranja. Za sredstva se lahko potegujejo tudi zadruge.

Sredstva za finančne spodbude so zagotovljena v državnem proračunu na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko. Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje, je 10 milijonov evrov.

S sredstvi bo sofinanciranih 20 odstotkov upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200 evrov na en kilovat instalirane nazivne električne moči.

Odobrena operacija mora biti fizično in finančno zaključena v enem letu po podpisu pogodbe oziroma najpozneje do 31. oktobra 2022.