c S
Proračun v dveh mesecih s 177 milijonov evrov primanjkljaja 29.03.2019 09:36 Državni proračun je v prvih dveh mesecih letos izkazal primanjkljaj v višini 176,7 milijona evrov. Ta je ta čas v letu običajno nekoliko večji kot v drugih mesecih, med drugim zaradi izplačil večjega dela obresti in subvencij, so danes sporočili z ministrstva za finance.

Primanjkljaj je v enakem obdobju lani po prvih podatkih dosegel 108,4 milijona evrov, po vmes revidiranih pa se je znižal na 106,3 milijona evrov. Januarja in februarja letos je bil tako za 66 odstotkov višji kot v enakem obdobju lani.

Proračun je v prvih dveh mesecih letos zabeležil 1,53 milijarde evrov prihodkov, kar je 5,9 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so narasli za 10,1 odstotka na 1,71 milijarde evrov.

Davčni prihodki, glavni vir proračunskih prihodkov, so se zvišali za 6,6 odstotka na 1,43 milijarde evrov. "To odraža nadaljevanje ugodnih trendov v gospodarstvu in na trgu dela, raste pa tudi potrošnja," so ocenili na ministrstvu.

Prilivi od dohodnine so se povečali za 14,4 odstotka na nekaj manj kot 230 milijonov evrov, davka od dohodkov pravnih oseb za 11,9 odstotka na slabih 130 milijonov evrov, od DDV pa za 9,9 odstotka na nekaj manj kot 673 milijonov evrov. Trošarine so se medtem znižale za 3,3 odstotka na dobrih 245 milijonov evrov.

Na strani odhodkov so se tekoči transferji povečali za 3,8 odstotka na 912,5 milijona evrov. Med njimi je bilo največ tistih, ki zajemajo obveznosti do občin, skladov socialnega zavarovanja in javnih zavodov. Transfer občinam je višji za 2,8 milijona evrov zaradi finančne izravnave občinam, ki je bila potrebna zaradi zvišanja višine povprečnine za letos.

Posledica zvišanja plač v januarju zaradi napredovanj v preteklem letu in učinka višjega vrednotenja večine delovnih mest na podlagi decembra lani sklenjenega dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, na podlagi katerega so se zvišale izplačane plače v februarju, se odraža v skoraj 12 milijonov evrov višjih izplačilih tekočih transferjev v javne zavode.

Povečali so se tudi transferji posameznikom in gospodinjstvom, ki so znašali 241,6 milijona evrov in so v primerjavi z enakim lanskim obdobjem višji za 13 odstotkov. Med njimi je največ odpadlo na družinske prejemke in starševska nadomestila, najbolj pa so se povečali transferji za zagotavljanje socialne varnosti, saj je bilo za ta namen skupaj izplačanih za 40 odstotkov več sredstev.

Sredstva za plače in prispevke delodajalcev za socialno varnost zaposlenih v ožji državni upravi so se zvišala za 8,2 odstotka na slabih 216 milijonov evrov, sredstva za plače in prispevke zaposlenih v širši javni upravi v okviru tekočih transferjev v javne zavode pa so narasla za 5,4 odstotka na približno 264 milijonov evrov. Zvišanje teh stroškov je posledica rednega napredovanja javnih uslužbencev in ukrepov v okviru dogovora s sindikati javnega sektorja, so pojasnili.

Med izplačili, ki so bila glede na enako lansko obdobje višja za 71 odstotkov in so znašala 162,9 milijona evrov, so bila tudi vplačila v proračun EU. Evropska komisija je zahtevala vnaprejšnje knjižbe sredstev iz naslova DDV in bruto nacionalnega dohodka, kar se odraža v višjih izplačilih v letošnjem letu.

Za 82 odstotkov so bila višja izplačila investicijskih odhodkov in transferjev, ki so znašala 65,5 milijona evrov. Najvišja rast je na področju prometa in prometne infrastrukture. "Ključni razlog je pospešeno izvajanje projektov tako tistih, ki so sofinancirani s sredstvi EU, kot ostalih, saj so letošnji vremenski pogoji omogočali izvedbo nekaterih projektov že v začetku leta," so navedli na ministrstvu.

Država je za plačila domačih in tujih obresti v tem obdobju odštela 1,7 odstotka manj kot v enakem lanskem obdobju.

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg proračuna sestavljajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, je v prvih dveh mesecih zabeležila približno 2,95 milijarde evrov prihodkov in 3,08 milijarde evrov odhodkov.

Ljubljana, 29. marca (STA)
Foto: STA