c S
Vlada o gospodarskih temah 28.03.2019 13:50 Ljubljana, 28. marca (STA) - Vlada je sprejela predloga sprememb zakonov o dohodnini in pokojninskem ter invalidskem zavarovanju, s katerima se regres za letni dopust v višini do 100 odstotkov povprečne plače razbremenjuje dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Prav tako je z imenovanjem državnih sekretarjev dopolnila vodstveno ekipo ministrstva za okolje in prostor.

S predlogom novele zakona o dohodnini je predvideno, da se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva regres za letni dopust do višine 100 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, pri čemer se pri določanju tega zneska upošteva zadnji podatek statističnega urada. Davčno ugodnejša obravnava regresa za letni dopust se določa že za davčno leto 2019, predlagana zakonska novela pa predvideva tudi postopek vračila že odtegnjene oz. odmerjene akontacije dohodnine v tem letu.

S predlogom sprememb zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pa bi vlada spremenila zavarovalno osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost od regresa za letni dopust, tako da se po novem prispevki plačujejo le od zneska regresa za letni dopust, ki presega 100 odstotkov povprečne plače zaposlenih v Sloveniji za predpretekli mesec. Sedaj je regres prispevkov oproščen do višine 70 odstotkov povprečne plače.

Ministrski zbor je danes sprejel tudi sklepa, da Simonu Zajcu in Alešu Prijonu preneha funkcija državnega sekretarja v ministrstvu za okolje in prostor. Prvi je prevzel vodenje ministrstva, vlada pa je danes prikimala njegovemu predlogu ter za državna sekretarja imenovala Marka Mavra in Prijona. Slednji bo tako še naprej pristojen za področje prostora, Maver pa je bil doslej član kabineta okoljskega ministrstva in opravljal najzahtevnejše naloge pri vodenju, svetovanju in oblikovanju ključnih sistemskih rešitev.

Za državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade, ki bo skrbel za področje malega gospodarstva, pa je vlada imenovala Franca Vesela. Po izobrazbi višji upravni delavec, do nastopa funkcije državnega sekretarja pa je dolga leta vodil svoje podjetje, prav tako pa je dolgoletni funkcionar Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

Vlada je sprejela sklep o nameri za ustanovitev Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco pod okriljem Unesca. Center bo vladam, organizacijam, pravnim osebam in širši javnosti svetoval o sistemskih ter strateških rešitvah pri uvajanju umetne inteligence na različnih področjih.

Vlada je izdala odločbo, s katero v. d. direktorice Eko sklada Mojco Vendramin imenuje za polni štiriletni mandat, ki bo potekel konec marca 2023. Vendraminova je kot v. d. okoljski javni sklad vodila od novembra lani, ko je vlada razrešila dotedanjega direktorja Eko sklada Hinka Šolinca, ki je podal odstopno izjavo.

Za v. d. direktorja direktorata gozdarstvo in lovstvo je imenovala Roberta Režonjo. Funkcijo bo opravljal do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, a največ za šest mesecev oz. najdlje do 30. septembra.

Na položaj generalne sekretarke ministrstva za infrastrukturo je s 1. aprilom imenovala Tanjo Šarabon, in sicer za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Vlada je imenovala tudi generalnega direktorja direktorata za energijo na ministrstvu za infrastrukturo - to bo Hinko Šolinc, ki bo petletni mandat začel s 1. aprilom.

Generalni direktor direktorata za javni sektor na ministrstvu za javno upravo pa bo Peter Pogačar, petletni mandat mu bo začel teči z 29. marcem.

Vlada je državnega sekretarja na ministrstvu za finance Metoda Dragonjo danes imenovala na funkcijo namestnika guvernerja Slovenije v Evropskem mehanizmu za stabilnost (ESM). Svet guvernerjev sprejema splošne usmeritve, kot so pomoči za stabilnost, vključno s pogoji ekonomske politike, odločitve o kapitalu institucije, odobritvi letnih računovodskih izkazov in podobno.

Z mesta članice strokovnega sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem je razrešila Tamaro Jerman in za novega člana za šest let imenovala Mihaela Kranjca.

Vlada je sprejela načrt uporabe frekvenčnega pasu 470-790 megaherzov (MHz) v Sloveniji. Skladno z navedenimi strateškimi izhodišči so frekvence iz frekvenčnega pasu 700 MHz iz radijskega spektra 694-790 MHz prve dodatne frekvence, namenjene uvajanju nove generacije mobilne tehnologije 5G. Razpoložljive frekvence v 700 MHz pasu so trenutno v uporabi za testne namene do 30. junija 2020, za komercialno koriščenje pa bodo na voljo od 1. julija 2020 dalje.

Vlada je dala tudi soglasje k naložbeni politiki sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško (Nek) in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Neka za letošnje leto. Vladni predstavnik upravnega odbora sklada bo po odločitvi vlade s 1. aprilom postal Šolinc, potem ko se aktualnemu članu Martinu Novšaku mandat konča z 31. marcem.

Vlada je sprejela letni načrt razpolaganja z lipicanskimi konji za letos, iz katerega izhaja, da je v državni lasti 406 konj iz Kobilarne Lipica, od katerih skrbi koncesionar neposredno za 354 konj, medtem ko je v pogodbeni reji 52 konj. Predviden je tudi prenos lastninske pravice z države na drugo pravno osebo za 151 konj.

Vlada je izdala uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka. Z njo bo nadomestila uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč in pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka. Vsebina nove uredbe ne bo bistveno vplivala na višino komunalnega prispevka, saj je ta še vedno v pristojnosti občin, bo pa z novo ureditvijo omogočena večja enakopravnost zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.

Vlada je Loteriji Slovenija za obdobje do 31. marca 2024 dodelila koncesijo za trajno prirejanje klasične igre na srečo Mednarodna srečka.

Vlada se je seznanila s poročilom o realizaciji ukrepov iz enotne zbirke ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti na dan 31. december 2018. Zbirka ukrepov je dosegla 71,27-odstotno realizacijo ukrepov, katerih namen je usmerjenost h krepitvi rasti gospodarstva, povečanje konkurenčnosti podjetij, vzpostavljanje stabilnega domačega poslovnega okolja ter vzpostavljanje privlačnega okolja za tuje investitorje.

Potrdila je letno poročilo o izvajanju zakona o razvojni podpori pomurski regiji v obdobju 2010-2019; leta 2017 je bilo skupaj izplačanih 3,88 milijona evrov v okviru različnih instrumentov, največ sredstev je bilo namenjenih spodbujanju začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest.

Vlada je sprejela odgovor Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos direktive komisije o določitvi skupnih metod ocenjevanja hrupa. V odgovoru je med drugim pojasnila, da se za prenos direktive v pravni red Slovenije pripravljata spremembi uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju in uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju. Predviden rok sprejema obeh uredb na vladi je konec julija.

Vlada se je seznanila z Informacijo o nameravanem podpisu memoranduma o soglasju med Agencijo za okolje (Arso) in Svetovno meteorološko organizacijo (WMO). Slovenija je članica WMO od leta 1992, Arso pa z WMO tesno sodeluje, še posebej pri dejavnostih s področja agrometeorologije, klimatologije ter meteoroloških meritev in opazovanj.

Vlada je sprejela sklep o ustanovitvi Sveta vlade za korporativno upravljanje. Ta bo ustanovljen kot strokovno in posvetovalno telo vlade, imel bo 15 članov, sestavljali pa ga bodo predstavniki ministrstev, nadzornih organov, strokovnih institucij in gospodarstva, ki se ukvarjajo s korporativnim upravljanjem.

Vlada je za člana nadzornega sveta javnega sklada za podjetništvo z 12. junijem za mandatno obdobje štirih let znova imenovala Marka Drofenika.