c S
Popravljalni ukrepi Občine Komen glede nepravilnosti pri financiranju zadovoljivi 26.03.2019 13:00 Komen, 26. marca (STA) - Računsko sodišče je kot zadovoljive ocenilo popravljalne ukrepe, ki jih je zaradi nepravilnosti naložilo Občini Komen. V reviziji poslovanja komenske občine je namreč sodišče ugotovilo napake v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016, zato je občini izreklo mnenje s pridržkom.

Ker vse razkrite nepravilnosti niso bile odpravljene med revizijo, je računsko sodišče od občine zahtevalo predložitev odzivnega poročila. Občina Komen ga je sodišču dostavila v predpisanem roku.

Župan Erik Modic je med popravljalnimi ukrepi sprejel akcijski načrt za pripravo proračuna. Prav tako je občina za posamezno področje proračunske porabe določila predvideni rok in odgovorne osebe za opredelitev ciljev in kazalnikov ter tudi v proračun za katero leto naj bi bili vključeni.

Revizorji računskega sodišča so v omenjeni občini ugotovili, da obrazložitve finančnega načrta niso popolne, prav tako ni popolno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih za leto 2016 v delu, ki se nanaša na načrtovana oziroma realizirana sredstva za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, nujno zdravstveno varstvo, knjižničarstvo in založništvo ter predšolsko vzgojo.

Ugotovili so tudi, da splošni in posebni del proračuna ter obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna niso vsebovali vseh predpisanih sestavin, zaključni račun proračuna ni vseboval načrta razvojnih programov s podatki o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom ter o njihovi realizaciji, proračun in zaključni račun proračuna pa nista bila pripravljena po funkcionalni klasifikaciji.

Tedanji župan komenske občine Marko Bandelli je predlog proračuna za leto 2016 in poročilo o realizaciji proračuna v prvem polletju 2016 prepozno predložil občinskemu svetu, skupaj s predlogom zaključnega računa pa ni predložil občinskemu svetu poročila o realizaciji načrta ravnanja s premičnim premoženjem.

Občina Komen je izplačala več sredstev, kot jih je imela načrtovanih na proračunski postavki, za vse neposredne uporabnike ni določila obsega izdatkov za posamezno obdobje ter ni mesečno načrtovala likvidnosti proračuna, prav tako ni izvajala celovitega nadzora nad poslovanjem javnega zavoda.