c S
Vlada o gospodarskih temah 14.03.2019 13:35 Ljubljana, 14. marca (STA) - Vlada je na današnji seji sprejela predloga novel zakonov o davčnem postopku in o letalstvu, ki sta potrebni zaradi prenosa določb evropskih direktiv v slovenski pravni red. Sprejela je načrt uravnavanja reguliranih cen in višino rezerv nafte, med kadrovskimi zadevami pa imenovala vršilce dolžnosti generalnih sekretarjev na več ministrstvih.

Z novelo zakona o davčnem postopku se bo v slovensko zakonodajo preneslo določbe evropskih direktiv, s katerimi se razširja področje uporabe obvezne avtomatične izmenjave podatkov na potencialno agresivne čezmejne davčne aranžmaje ter nadgrajuje mehanizme za reševanje čezmejnih davčnih sporov. Na finančnem ministrstvu pričakujejo, da bo pregledno urejen postopek povečal zaupanje davčnih zavezancev v davčni sistem in še dodatno spodbudil prostovoljno izpolnjevanje davčnih obveznosti. Predvidevajo tudi, da bo pri pravnih osebah, ki poslujejo čezmejno, nova ureditev zaradi zagotovljene večje gotovosti in predvidljivosti pospešila tudi naložbene odločitve.

Zaradi prenosa določb evropske direktive je zakon o letalstvu potreben dopolnitve v tistem delu, ki se nanaša na obveznosti letalskih prevoznikov za prenos podatkov iz evidence podatkov o potnikih. Potem ko je policija z novelo zakona o nalogah in pooblastilih policije dobila pooblastilo, da lahko zbira, hrani, obdeluje in uporablja podatke o potnikih za ves zračni prevoz od letalskih prevoznikov, ki opravljajo lete na oz. z ozemlja Slovenije, so zdaj potrebne še dopolnitve zakona o letalstvu. Z njimi se bo letalske prevoznike zavezalo k pošiljanju podatkov o potnikih policiji.

Vlada je izdala spremembe uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi. S tem je v slovensko ureditev prenesla evropsko direktivo, s katero se ureja izmenjava informacij v primeru motenj. Ureja se tudi nekatera vprašanja, povezana s povečano uporabnino.

Sprejela je tudi načrt uravnavanja reguliranih cen za leti 2019 in 2020. Ta vsebuje cene, ki se oblikujejo na podlagi mehanizmov cen po zakonu o kontroli cen (določeni naftni derivati) ter cene, ki so pod neposrednim nadzorom vlade. To so določeni učbeniki, prispevek za RTV, cestnina za osebna in tovorna vozila ter dimnikarske storitve.

Vlada je sprejela sklep glede obveznih rezerv nafte in njenih derivatov. V njem je določeno, da se v letu 2019 oblikujejo obvezne rezerve nafte in njenih derivatov v višini, ki ustreza dnevnemu povprečnemu neto uvozu za 90 dni v letu 2018. To pomeni minimalno količino 611.050 ton ekvivalenta surove nafte.

Z družbo SŽ-Infrastruktura je vlada sklenila aneks k pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za leto 2019. Opravljanje obvezne gospodarske javne službe za vzdrževanja in obnavljanja javne železniške infrastrukture je za to obdobje ovrednoteno v skupni višini 88,5 milijona evrov.

Ob tem vlada vztraja pri zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti več členov odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga je Mestna občina Maribor leta 2015 objavila v Medobčinskem uradnem vestniku. Ministrstvo za okolje in prostor je namreč mariborsko občino večkrat opozorilo na neustavnost odloka in ta je sicer sprejela nov odlok, vendar je na podlagi spornega odloka še vedno odprt pritožbeni postopek zoper odločbo o odmeri za leto 2018. Zato vlada vztraja, da se postopek pred ustavnim sodiščem nadaljuje.

Bojana Pahorja je ministrski zbor imenoval za vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za hrano in ribištvo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vlada je Radovanko Petrić ponovno imenovala za vršilko dolžnosti generalnega sekretarja na ministrstvu za okolje in prostor. Natečajni postopek za imenovanje generalnega sekretarja je namreč še vedno v teku, Petrićevi pa se mandat izteče 23. marca.

V januarja ustanovljeno delovno skupino za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin, je vlada vključila tudi Igorja Žavbija iz kabineta ministra za javno upravo.

Ob tem je ustanovila delovno skupino za podporo izvajanju slovenske strategije pametne specializacije, sprejete jeseni 2015. Delovna skupina bo obravnavala strateška, vsebinska in odprta medresorska vprašanja, povezana z izvajanjem strategije, potrjevala pa bo tudi akcijske načrte strateških razvojno-inovacijskih partnerstev.

Vlada je potrdila spremembo članov v usmerjevalnem odboru za izvajanje finančnih instrumentov v programskem obdobju 2014-2020. Gre za posvetovalno telo za finančne instrumente, ki se financirajo s sredstvi evropske kohezijske politike, zato so člani odbora predstavniki službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter ministrstev za gospodarstvo, infrastrukturo, okolje ter finance.

Na seji je vlada s položaja vršilke dolžnosti generalne direktorice direktorata za vode in investicije na ministrstvu za okolje in prostor razrešila Vesno Ugrinovski, ki je podala odstopno izjavo.