c S
Občini Dobrepolje negativno mnenje računskega sodišča 13.03.2019 10:48 Dobrepolje, 13. marca (STA) - Računsko sodišče je pri reviziji poslovanja občine Dobrepolje v letu 2016 občini izreklo negativno mnenje med drugim zaradi pomanjkljive priprave posameznih proračunskih dokumentov, prepoznega poročanja o izvrševanju proračuna in nepravilnosti pri javnem naročanju. Zahtevalo je odzivno poročilo in podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Kot je računsko sodišče danes objavilo na svoji spletni strani, so revidirali pravilnost poslovanja v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna.

Prav tako so revidirali izplačevanje delovne uspešnosti in dodatke k osnovnim plačam, javna naročila pri investicijah, tekoče transferje nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter zadolževanje.

Na revidiranih področjih so med drugim ugotovili nepravilnosti, ki so se nanašale na pomanjkljivo pripravo posameznih proračunskih dokumentov, prepozno poročanje o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2016, pomanjkljivo pripravo razpisne dokumentacije na področju dodeljevanja tekočih transferjev nepridobitnim organizacijam in ustanovam na področju športa in nepopolno evidenco javnih naročil.

Računsko sodišče je ugotovilo tudi, da takratni župan Janez Pavlin ni določil obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti, in da je izvedel prerazporeditve v neskladju z določili odloka o proračunu.

Občina prav tako ni mesečno načrtovala likvidnosti proračuna, prevzela je več obveznosti in izvršila več plačil, kot so znašala načrtovana sredstva v veljavnem proračunu, enemu od uslužbencev pa ni izplačevala dodatka za delovno dobo.

Prav tako so ugotovili nekaj nepravilnosti pri javnih naročilih, kjer občina ni izvedla predpisanih postopkov ali celo sploh ni izvedla postopka oddaje javnega naročila. Občina pri plačilu obveznosti iz proračuna tudi ni upoštevala zakonskih rokov, nepridobitnim organizacijam in ustanovam na različnih področjih pa je dodelila denar brez javnega razpisa.

Ob tem sploh niso sprejeli štiriletnega lokalnega programa za kulturo in niso opredelili javnega interesa na področju kulture, pogodbe z izvajalci kulturnih programov oziroma projektov pa niso vsebovale vseh obveznih sestavin.

Občina Dobrepolje v odloku o proračunu tudi ni določila obsega zadolževanja ter obsega zadolževanja občinskih podjetij in zavodov, hkrati pa ni v celoti izvajala nadzora nad njihovim zadolževanjem.

Vodenje občine je po jesenskih volitvah sicer prevzel novi župan Igor Ahačevčič, ki je v drugem krogu premagal dotedanjega župana Pavlina.