c S
Računsko sodišče občini Dolenjske Toplice izdalo mnenje s pridržkom 05.03.2019 14:57 Dolenjske Toplice, 05. marca (STA) - Računsko sodišče je občini Dolenjske Toplice po opravljeni reviziji poslovanja v letu 2016 izreklo mnenje s pridržkom. Od občine zahtevajo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Podali pa so tudi priporočila za izboljšanje poslovanja, piše na spletni strani sodišča.

Revizorji so pregledali pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transferje nepridobitnim organizacijam in ustanovam, zadolževanje ter druga področja poslovanja.

Nepravilnosti so se nanašale na pomanjkljivo pripravo posameznih proračunskih dokumentov ter pomanjkljive objave javnih razpisov in razpisne dokumentacije na področju dodeljevanja tekočih transferjev nepridobitnim organizacijam ter ustanovam.

Revizija je pokazala, da župan ni določil obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti. Ugotovili so tudi, da župan ni imenoval podžupana.

Občina ni mesečno načrtovala likvidnosti proračuna, ni pripravila izračuna prihrankov, ki je podlaga za izplačilo sredstev za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, in v načrtu razvojnih programov ni načrtovala sredstev za izvedbo investicije.

Revizija je ugotovila, da je v razpisni dokumentaciji za javno naročilo občina navedla pogoj, ki je v neskladju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki, za podizvajalca pa je navedla zahtevo za predložitev enakih referenc in finančnih zavarovanj, ki jih mora predložiti tudi ponudnik, oziroma je omejila dokazovanje referenc le na ponudnika, ne pa tudi s podizvajalci.

Občina pa je tudi dodelila in izplačala del sredstev tekočih transferjev brez izvedbe javnega razpisa, sklepe oziroma odločbe o izboru prejemnikov sredstev tekočih transferjev pa je izdal direktor občinske uprave, ne da bi ga župan za to pooblastil. Strokovna komisija pa ni vodila zapisnika o odpiranju vlog.

Ugotovili so, da je občina obravnavala vlogi na področju drugih programov in projektov, ki nista bili oddani v roku iz javnega poziva. Pogodba o dodelitvi sredstev ni vsebovala vseh obveznih sestavnih delov. Na področju zadolževanja pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine niso bili določeni pogoji, pod katerimi se lahko zadolžujejo.

Občina po mnenju revizorjev tudi ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine.

Župan občine Dolenjske Toplice Franc Vovk je za STA pojasnil, da so nekatere nepravilnosti v času izvajanja revizije že odpravili. "Poročilo razumem predvsem kot napotek za delo v prihodnosti, vsa priporočila pri sedanjem poslovanju že upoštevamo," je pojasnil Vovk. V občini bodo pripravili odzivno sporočilo.