c S
Računsko sodišče občini Hajdina izdalo mnenje s pridržkom 04.03.2019 09:59 Hajdina, 04. marca (STA) - Računsko sodišče je občini Hajdina po opravljeni reviziji poslovanja v letu 2017 na več področjih izdalo mnenje s pridržkom. Občini so ob tem dali priporočila za izboljšanje poslovanja, niso pa zahtevali predložitve odzivnega poročila, saj je ta med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, že sprejela ustrezne popravljalne ukrepe.

Revizorji računskega sodišča so v omenjeni občini pregledovali pravilnost poslovanja v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna.

Pregledali so postopke prodaje nepremičnega premoženja in oddaje prostorov v najem, izplačevanje dodatkov za delovno uspešnost in dodatkov k osnovnim plačam javnih uslužbencev, pa tudi postopke javnih naročil pri investicijah, tekoče transferje nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter zadolževanje.

Revizija je med drugim ugotovila nepravilnosti, ki so se nanašale na nepopolnost priprave posameznih proračunskih dokumentov. Ob tem so ugotovili, da v dveh primerih prodaje nepremičnin niso imenovali skrbnika pravnega posla oziroma ga niso določili v pogodbi.

Prav tako je občina zaposlenim izplačala sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, ne da bi imela za to na razpolago sredstva iz prihrankov, ki so pogoj za tovrstno izplačilo.

Revizija je tudi pokazala, da so na občini aneks za dodatna in nepredvidena dela sklenili po zaključku del, z izdajo naročilnice pa so prevzeli obveznosti, za katere v času njene izdaje niso imeli zagotovljenih sredstev v proračunu.

Občina pri plačilu obveznosti iz proračuna tudi ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov, v sedmih primerih pa pred sklenitvijo pogodbe oziroma izdaje naročilnice od ponudnika ni pridobila izjave oziroma podatkov o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

Vodstvo občine, na čelu katere je župan Stanislav Glažar, je v obravnavanem letu štirim društvom dodelilo in izplačalo sredstva, ne da bi prej izvedli javni razpis, s šestimi društvi, ki so prejela denar, pa sploh ni sklenilo pogodb o dodelitvi občinskih sredstev.