c S
Vlada o gospodarskih temah 28.02.2019 14:47 Ljubljana, 28. februarja (STA) - Vlada je danes sklenila zvišati uporabnino na železnici in se seznanila s poročilom finančnega ministrstva o nadzoru nad DUTB za zadnje četrtletje, iz katerega izhaja, da DUTB dosega ključne cilje in uresničuje strateške usmeritve. Ministrstvu je naložila pripravo ukrepov, ki bodo zagotovili "primeren nivo" korporativnega upravljanja v DUTB.

Vlada je izdala sklep o povečanju uporabnine na vseh glavnih železniških progah v Sloveniji, s čimer se bo financiralo investicijski projekt izgradnje drugega tira železniške povezave na odseku Divača-Koper. Uporabnina se bo s 1. januarjem 2020 povečala za štiri odstotke; v tovornem prometu bo po načrtih zbranih 383.873 evrov, v potniškem pa 216.141 evrov. Tako bo iz naslova povečane uporabnine v letu 2020 podjetju 2TDK nakaznih okoli 600.000 evrov.

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je v zadnjem četrtletju lani ustvarila 56,2 milijona evrov prilivov iz upravljanja premoženja, skupaj v letu 2018 pa 227,9 milijonov evrov, kar predstavlja 11,3 odstotka celotne prenosne vrednosti portfelja in je nad zakonskim ciljem, določenim pri 10 odstotkih. DUTB je tekom leta 2018 ohranila dobičkonosen trend poslovanja iz leta 2017, izhaja iz poročila o nadzoru nad DUTB. Ministrstvu za finance je naložila pripravo dodatnih ukrepov, ki bodo zagotovili "primeren nivo" korporativnega upravljanja v DUTB, poleg tega mora DUTB zaključiti vse postopke ugotavljanja odgovornosti v povezavi z oškodovanjem pri prodaji nepremičnine v Logatcu.

Vlada je sprejela stališče do ocene fiskalnega sveta o skladnosti predloga rebalansa proračuna za leto 2019 s fiskalnimi pravili, v katerem poudarja, da ohranitev strukturnega ravnotežja sektorja država zaradi uveljavitve rebalansa proračuna za leto 2019 na srednji rok ne bo ogrožena. DZ predlaga, naj rebalans sprejme. Vlada je sicer že pristopila k pripravi dokumentov za program stabilnosti in okvir za pripravo proračunov sektorja države za obdobje 2020-2022, v katerih bodo upoštevane zahteve po srednjeročno uravnoteženem proračunu.

Seznanila se je z aktivnostmi, predvidenimi v resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 za leto 2018, iz katerega med drugim izhaja, da bo ministrstvo za okolje in prostor v nadaljnjem postopku priprave novega stanovanjskega zakona vodilo dialog z deležniki. Ko bodo pripravljene dopolnitve usklajene z deležniki, bo šel osnutek zakona v medresorsko usklajevanje in vladno obravnavo, kar se bo predvidoma zgodilo konec leta.

Seznanila se je s stališčem ministrstva za finance o možnosti sistemskega reševanja problematike kreditojemalcev v švicarskih frankih. Stališče finančnega ministrstva je, da je dogovorno reševanje v okviru institutov, ki jih omogoča veljavna zakonodaja, primernejše kot sistemski posegi v civilnopravna razmerja.

Seznanila se je tudi s polletnim poročilom ministrstva za finance o učinkih izvedenih ukrepov za krepitev stabilnosti bank za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2018. V tem obdobju so vse banke, v katerih so bili izvedeni omenjeni ukrepi, dosegale zahtevane kapitalske količnike, obseg nedonosnih izpostavljenosti v bančnem sistemu pa se manjša.

Vlada se je seznanila s četrtletnim poročilom Slovenskega državnega holdinga (SDH) o upravljanju kapitalskih naložb za zadnje četrtletje 2018. V tem času je DUTB nakazal kupnino, na podlagi katere je oktobra lastniški del DUTB v družbi Koto prešel na državo (delež države v Kotu je 66,2321-odstoten), izvedel pa je tudi nekatere aktivnosti, ki so povezane s pridobivanjem določenih kapitalskih naložb.

Seznanila se je z letnim poročilom stalne koordinacijske skupine za promocijo Slovenije, katere vodenje sodi med naloge urada vlade za komuniciranje, ki je tudi upravljalec nacionalne znamke I feel Slovenia. Skupina se je lani sestala štirikrat in dosegla pomembne premike pri izvajanju velikih projektov in poenotenju nastopa Slovenije v tujini, med večjimi projekti je bila slovenska hiša na olimpijskih igrah v Pjongčangu.

Izdala je uredbo o načrtu upravljanja Krajinskega parka Strunjan za obdobje 2018-2027, ki določa razvojne usmeritve, načine izvajanja varstva, rabe in upravljanja zavarovanega območja ter podrobnejše varstvene režime. Za izvedbo nalog, vključenih v 10-letni načrt, je načrtovanih približno 6,2 milijona evrov.

Dopolnila je uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva, kar je bilo potrebno zaradi vnosa določil, vezanih na objavo informacij o shemi pomoči in hrambi dokumentacije. Informacije o shemi pomoči in evidence z informacijami in dokazili o dodeljenih pomočeh se morajo hraniti 10 let od dneva, ko je bila dodeljena zadnja posamična pomoč.

Vlada je sklenila, da se iz osnovnega kapitala Darsa prenese približno 235,72 milijona evrov v državno premoženje. Gre za sredstva, ki v skladu z zakonodajo sodijo v upravljanje drugih upravljalcev in ki ne prinašajo gospodarskih koristi za Dars, zato jih je po mnenju revizorja potrebno izvzeti iz osnovnega kapitala.

Vlada je obvestila družbo Sava Turizem, da ne začne postopka spremembe koncesijskega akta za povečanje obsega koncesije za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča v Termah Banovci, saj povečanje količin vode ni možno, temveč le prerazporeditev količin zaradi ukinitve ene od vrtin, ki bo zdaj opazovalna vrtina. Za slednjo bo ministrstvo pripravilo predlog spremembe koncesijskega akta.

Prav tako se je odločila, da na pobudo Občine Moravske Toplice ne začne postopka izdaje koncesijskega akta za podelitev koncesije za rabo termalne vode iz vrtine Mt-2/61 za potrebe novega zdravilišča Rimska Čarda. Radenska je namreč vlogo za izkoriščanje te vrtine odpovedala, saj je zemljišče, na katerem je vrtina, prodala Občini Moravske Toplice. Občina sicer v določenem roku ni dopolnila svoje pobude za podelitev koncesije za rabo termalne vode iz omenjene vrtine.

Vlada je sprejela ponudbo za odkup terjatve države do družbe Projektna družba 1S v stečaju; ponudbo je dal Gregor Repič, in sicer za 50 evrov. Terjatev je bila v stečajnem postopku dokončno priznana, na 22. januar pa znaša 68,54 evra.

Loteriji Sloveniji je podaljšala koncesijo za prirejanje klasične igre na srečo Kviz srečka, in sicer do 10. marca 2024.

Vlada je za direktorja javnega zavoda Park Škocjanske jame za štiriletno mandatno obdobje imenovala Stojana Ščuko, dosedanjega v.d. direktorja; poln mandat bo nastopil s 1. marcem.

S 1. marcem pa je za v.d. direktorja javnega sklada Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja imenovala Velislava Žviplja. Na ta položaj ga je imenovala za največ 90 dni oz. do imenovanja direktorja sklada na podlagi predloga nadzornega sveta.