c S
Računsko sodišče slatinski občini izreklo negativno mnenje 22.02.2019 10:32 Rogaška Slatina, 22. februarja (STA) - Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Rogaška Slatina v delu, ki se nanaša na poslovanje krajevnih skupnosti, in slatinske mestne krajevne skupnosti v letu 2016. V obeh primerih je sodišče izreklo negativno mnenje in priporočila za izboljšanje poslovanja, je zapisano na spletnih straneh sodišča.

Sodišče pa ni zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj sta med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, občina in omenjena krajevna skupnost sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti oz. ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje.

Pri poslovanju Občine Rogaška Slatina je sodišče med drugim ugotovilo, da občina ob prenosu nalog rednega vzdrževanja dela občinskih cest na krajevne skupnosti ni določila, da se naloge opravljajo kot obvezna gospodarska javna služba. Prav tako je ugotovilo, da nekateri proračunski akti za leto 2016 niso bili popolni, med drugim prihodki in odhodki krajevnih skupnosti niso bili pravilno izkazani.

Po navedbah sodišča pred uvrstitvijo investicijskih projektov v načrt razvojnih programov občina ni izdelala investicijske dokumentacije, krajevnih skupnosti ni financirala v skladu s sklenjenimi pogodbami oz. jim ni zagotovila sredstev v višini, ki bi bila skladna z določili občinskih aktov.

Občina prav tako ni ustrezno izvajala nadzora nad nakazanimi sredstvi, pri izračunu ocenjene vrednosti javnega naročila ni upoštevala, da občina in krajevne skupnosti predstavljajo eno organizacijsko enoto, krajevnim skupnostim je zagotovila le delno strokovno in administrativno pomoč in ni izvajala nadzora nad rednim vzdrževanjem občinskih cest, ki so ga izvajale krajevne skupnosti.

Pri poslovanju mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina je sodišče ugotovilo, da finančni načrt za leto 2016 ni bil popoln in da ga ni pripravila pravočasno ter da še nikoli ni zagotovila notranje revizije poslovanja.

Krajevna skupnost sredstva, prejeta od občine, ni porabila v skladu z namenom, za katerega jih je prejela, postopek prodaje kabelskega omrežja ni izvedla v skladu s takrat veljavnimi predpisi, občini pa za izplačila sredstev v nekaterih primerih ni posredovala popolnih in ustreznih zahtevkov.

Prav tako je sodišče ugotovilo, da se je slatinska krajevna skupnost pri določenih delih izognila postopku javnega naročanja, ni vodila evidence o oddaji javnih naročil, na področju rednega vzdrževanja cest pa ni vodila podatkov o stanju cest in cestnih objektov.