c S
Vsak deseti inšpekcijski pregled dimnikarjev se je končal z odločbo o prekršku 15.02.2019 14:21 Ljubljana, 15. februarja (STA) - Inšpekcija za okolje in naravo je lani opravila 633 pregledov pri izvajalcih dimnikarskih storitev. Zaradi kršitev predpisov je izdala 60 odločb o prekrških, od tega 14 plačilnih nalogov, 18 odločb o prekršku z izrekom globe in 28 opominov, je danes objavilo ministrstvo za okolje in prostor.

Inšpekcija je od 633 pregledov opravila 156 rednih, 134 izrednih in 159 kontrolnih. Izdala je 228 odločb v upravnih postopkih in 38 sklepov o dovolitvi izvršbe. Zaradi nespoštovanja ukrepov, ki jih je z odločbo odredil inšpektor, se je v 38 zadevah vodila izvršba z denarno prisilitvijo, v 16 pa se je izvršba po uradni dolžnosti že ustavila.

Inšpektorji so lani izvedli nadzor pri vseh dimnikarskih družbah, ki so do konca leta 2017 pridobile dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev. Inšpekcijski pregledi so bili opravljeni pri 116 dimnikarskih družbah, 13 pa jih ni opravljalo dimnikarskih storitev oz. so jih prenehale opravljati.

Nadzor je pokazal, da je 91 dimnikarskih družb uporabljalo merilno opremo in drugo opremo, potrebno za izvajanje dimnikarskih storitev, imelo zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati uporabnikom dimnikarskih storitev in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti, ter so zanje dimnikarske storitve izvajali dimnikarji z licenco.

Dve tretjini dimnikarskih družb ni redno vpisovalo podatkov o izvedenih dimnikarskih storitvah v uradno evidenco. 87 odstotkov družb ni zagotavljalo, da pri njih zaposleni dimnikarji za vsako izvedeno dimnikarsko storitev uporabniku izdajo zapisnik na predpisanem obrazcu.

Več kot četrtina družb, 28 odstotkov, ni zagotavljala, da pri njih zaposleni dimnikarji na malih kurilnih napravah na plinasto gorivo, v katerih je zgorevanje goriva odvisno od zraka v prostoru, enkrat letno preverijo kakovost zgorevanja oz. opravijo meritve vsebnosti ogljikovega oksida v dimnih plinih in bivalnem prostoru.

Velika večina družb, 96 odstotkov, je meritve emisijskih parametrov izvajala z merilno opremo, izdelano po standardu SIST EN 50379, in 92 odstotkov teh družb je izvajalo kalibracijo merilne opreme za merjenje emisijskih parametrov enkrat letno po navodilih proizvajalca opreme.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti v inšpekcijskem nadzoru dimnikarskih družb je bilo tem družbam izdanih 89 inšpekcijskih odločb. Družbam so tudi odredili, da morajo v evidenco vpisati manjkajoče podatke o opravljenih dimnikarskih storitvah na malih kurilnih napravah in morebitnih ugotovljenih pomanjkljivostih za koledarsko leto 2017 in 2018.

Inšpekcija ugotavlja, da se po inšpekcijskem nadzoru že povečuje vpis dimnikarskih storitev v uradno evidenco ministrstva.