c S
Računsko sodišče Občini Mislinja izreklo mnenje s pridržkom 13.02.2019 10:00 Ljubljana, 13. februarja (STA) - Računsko sodišče je v reviziji pravilnosti poslovanja Občini Mislinja izreklo mnenje s pridržkom. Občini so podali priporočila za izboljšanje poslovanja, niso pa zahtevali odzivnega poročila, saj je občina že med revizijskim postopkom sprejela ustrezne popravljalne ukrepe.

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Mislinja v letu 2017 ter ji izreklo mnenje s pridržkom, saj občina v nekaterih primerih ni poslovala s skladu s predpisi.

Med drugim je računsko sodišče ugotovilo, da obrazložitve proračuna občine za leto 2017 niso popolne, v zaključnem računu proračuna za leto 2017 občina ni prikazala indeksa med realiziranim in sprejetim proračunom za leto 2017, župan pa je prepozno poročal občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2017.

Po dveh neuspešno izvedenih javnih zbiranjih ponudb se je občina v neposrednih pogodbah dogovorila za ceni za prodajo stavbnih zemljišč, ki sta bili za 1816 evrov prenizki, so opozorili v reviziji. Občina je tudi oddala prostore v brezplačno uporabo oziroma najem, čeprav za to niso bili izpolnjeni pogoji.

Občini tudi očitajo, da je vršilcu dolžnosti direktorja občinske uprave izplačala dodatek za delo preko polnega delovnega časa v znesku 1846 evrov. Prav tako je s sklenitvijo pogodb prevzela za 45.811 evrov več obveznosti.

Računsko sodišče je še ugotovilo, da objavi javnega razpisa za financiranje trenerskega kadra in letni program športa nista vsebovali vseh obveznih sestavnih delov, med drugim tudi meril, s pomočjo katerih se izberejo prejemniki za financiranje trenerskega kadra v skupnem znesku 25.000 evrov. Občina med drugim tudi ni sprejela lokalnega programa za kulturo, poleg tega pa je dodelila in izplačala sredstva v skupnem znesku 3700 evrov, ne da bi prej izvedla javni razpis.

Občina Mislinja tudi ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine, ministrstvu za finance je prepozno poslala podatke o zadolženosti, od petih javnih zavodov in javnega podjetja, katerih soustanoviteljica je, pa ni pridobila podatkov o stanju njihove zadolženosti.

Računsko sodišče je Občini Mislinja podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje, so na računskem sodišču zapisali v povzetku revizijskega poročila.