c S
Objavljen razpis za sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti 07.02.2019 14:21 Ljubljana, 07. februarja (STA) - Svet romske skupnosti je v današnjem uradnem listu objavil javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti v tem letu. Okvirna višina sredstev znaša 183.000 evrov. Prijavitelji morajo vloge oddati najpozneje 25. februarja.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti v Sloveniji v tekočem letu, ki spodbujajo aktivacijo in večje vključevanje pripadnic in pripadnikov romske skupnosti v družbo, prispevajo k izboljšanju njihovega položaja in odpravljanju nestrpnosti med večinskim in manjšinskim prebivalstvom, še posebej v lokalnih okoljih.

Med drugim bodo sofinancirani programi, ki spodbujajo vključevanje otrok in mladih v predšolsko vzgojo, osnovnošolsko, srednješolsko in univerzitetno izobraževanje ter odpravljajo pojava osipa v šolah.

Sofinancirani bodo tudi programi, ki so namenjeni spodbujanju aktivacije zlasti romskih žensk in mladih za približevanje trgu dela, osveščanju mladih večinske skupnosti s ciljem odpravljanja predsodkov ter stereotipov ter usposabljanju Romov v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti.

V razpisu bodo imeli prednost programi, ki bodo med drugim dolgoročno naravnani, usmerjeni v izboljšanje položaja pripadnic in pripadnikov romske skupnosti na lokalni ravni in bodo vključevali aktivnosti v različnih regijah v Sloveniji, kjer živijo Romi.

Pogojev za prijavo na razpis je deset. Tako se na razpis lahko prijavijo tisti, ki med drugim predstavljajo zvezo društev, registrirano kot pravna oseba zasebnega prava, ki jo ustanovijo pripadniki romske skupnosti in vključuje najmanj pet romskih društev z dolgoročnim trendom delovanja in najmanj dveletno registracijo.

Pogoji za prijavo na razpis bodo predmet preverjanja pred začetkom ocenjevanja. Vloge, ki pogojev ne bodo izpolnjevali, bodo zavrgli.

Dodeljena sredstva za sofinanciranje v višini 183.000 evrov morajo biti porabljena v istem letu.

Za pravočasno bodo šteli vlogo, oddano priporočeno na pošti najpozneje 25. februarja oziroma istega dne najkasneje do 14. ure osebno predloženo svetu romske skupnosti.

Prijavitelje bodo o izidu razpisa obvestili v roku 10 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 45 delovnih dneh od roka za predložitev vlog. Prijavitelje bodo na podlagi sklepa o izboru pozvali k podpisu pogodbe.